Weksel to dokument handlowy, który stanowi zobowiązanie płatnicze na określoną kwotę. Weksel składa się z trzech części: treści weksla, polecenia płatniczego oraz aneksu. Treść weksla zawiera informacje o nazwisku i adresie wystawcy weksla, nazwisku i adresie osoby, która ma otrzymać zapłatę (beneficjenta), kwocie do zapłaty, terminie zapłaty oraz miejscu zapłaty. Polecenie płatnicze to polecenie wystawcy weksla, aby bank, w którym weksel jest indosowany, dokonał zapłaty beneficjentowi weksla po okazaniu dokumentu. Aneks to dodatkowa część weksla, w której zawarte są dodatkowe ustalenia dotyczące zapłaty.

Kiedy i w jakim celu wystawiany jest weksel?

Ze względu na swoje cechy weksel wykorzystywany jest przede wszystkim do zabezpieczania roszczeń wynikających z różnych umów np. umowy kredytu, pożyczki, czy umów zawieranych między kontrahentami biznesowymi.

Przez swoją bezwarunkowość weksel pozwala wierzycielowi uzyskać sądowy nakaz zapłaty znacznie szybciej niż na podstawie samej umowy – dłużnik w tym przypadku ma bowiem znacznie mniej możliwości złożenia sprzeciwu lub zarzutów do wyroku sądowego.

W praktyce więc w celu odzyskania swoich należności wierzyciel może błyskawicznie otrzymać tytuł wykonawczy i równie szybko skierować go do komornika. Co więcej, weksel może być przedmiotem obrotu.

Daje to wierzycielowi dodatkową możliwość dochodzenia roszczeń, ponieważ zamiast decydować się na windykację długu na podstawie weksla może go odsprzedać na przykład firmie zajmującej się obrotem wierzytelnościami i w ten sposób natychmiast odzyskać swoje należności.

Czym jest weksel in blanco?

Weksel zaliczany jest do papierów wartościowych. Osoba, która jest właścicielem weksla, może domagać się od dłużnika spłaty sumy zawartej w tym właśnie dokumencie. Weksel może być też podstawą dochodzenia danej sumy na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Weksel in blanco jest wekslem niezupełnym, który używany jest między innymi w przypadku brania pożyczek, kredytów, leasingu i podpisywania różnych umów, w przypadku których druga strona chce mieć pewność, że podpisujący weksel wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *