Znak towarowy (znany także jako znak handlowy lub znak usługowy) jest to symbol graficzny, taki jak logo, slogan lub kombinacja tych elementów, który jest używany do identyfikacji produktów lub usług danej firmy. Znaki towarowe służą do odróżniania produktów lub usług jednej firmy od tych oferowanych przez inne przedsiębiorstwa i pomagają konsumentom w rozpoznawaniu i wyborze produktów lub usług, na które chcą zwrócić uwagę. Znaki towarowe są często rejestrowane i chronione prawnie, aby zapobiec nieuprawnionemu ich użyciu przez inne osoby lub firmy.

Jak uzyskać ochronę znaku towarowego w Polsce?

Aby uzyskać ochronę znaku towarowego w Polsce, należy złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Wniosek o rejestrację musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

  1. Oznaczenie znaku towarowego, którego rejestracja jest wnioskowana, w postaci rysunku lub opisu.
  2. Określenie towarów lub usług, dla których znak towarowy ma być używany.
  3. Dokumenty potwierdzające tytuł do rejestracji znaku towarowego (np. umowa licencyjna lub pełnomocnictwo).
  4. W przypadku wniosku złożonego przez osobę fizyczną – dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres).
  5. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę – dane przedsiębiorcy (firma, adres).

Wniosek o rejestrację znaku towarowego można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera. W zależności od stopnia skomplikowania wniosku i obciążenia Urzędu Patentowego, cały proces rejestracji może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Po zarejestrowaniu znaku towarowego jego ochrona trwa przez 10 lat od daty złożenia wniosku o rejestrację i może być przedłużana co 10 lat.

Co to jest europejski znak towarowy?

Europejski znak towarowy (znany także jako znak towarowy Unii Europejskiej lub znak Rzeczypospolitej Polskiej) jest to znak towarowy, który jest zarejestrowany i chroniony na terenie Unii Europejskiej (UE) przez Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Rejestracja europejskiego znaku towarowego umożliwia jego właścicielowi ochronę na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Rejestracja europejskiego znaku towarowego jest ważna przez 10 lat od daty złożenia wniosku i może być przedłużana co 10 lat.

Aby zarejestrować europejski znak towarowy, należy złożyć wniosek o rejestrację w EUIPO. Wniosek o rejestrację musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

  1. Oznaczenie znaku towarowego, którego rejestracja jest wnioskowana, w postaci rysunku lub opisu.
  2. Określenie towarów lub usług, dla których znak towarowy ma być używany.
  3. Dokumenty potwierdzające tytuł do rejestracji znaku towarowego (np. umowa licencyjna lub pełnomocnictwo).
  4. W przypadku wniosku złożonego przez osobę fizyczną – dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres).
  5. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę – dane przedsiębiorcy (firma, adres).

Wniosek o rejestrację europejskiego znaku towarowego można złożyć online za pośrednictwem strony internetowej EUIPO lub w formie papierowej, która jest dostępna do pobrania ze strony internetowej EUIPO. Po zarejestrowaniu znaku towarowego jego ochrona trwa przez 10 lat od daty złożenia wniosku o rejestrację i może być przedłużana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *