Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem jest realizacja określonego celu, który nie jest związany z osiąganiem zysku. Stowarzyszenie jest zwykle utworzone przez osoby fizyczne, które mają wspólne zainteresowania lub cele.

Stowarzyszenia działają na rzecz społeczeństwa, z reguły wybierając jedną z trzech kategorii celów: społeczne, kulturalne lub sportowe.

Stowarzyszenia działają zazwyczaj na zasadzie wolontariatu, co oznacza, że ich członkowie pracują bezpłatnie. Działają na zasadzie samorządności, a ich decyzje podejmowane są na zebraniach wszystkich członków lub na walnych zgromadzeniach.

Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej, nie mogą więc prowadzić działalności gospodarczej, ale mogą otrzymywać dotacje, darowizny, legaty i dotacje, które mogą być przeznaczone na działalność statutową.

Stowarzyszenie powinno mieć określony statut, który jest podstawą działania, w którym zawarte są cele, zasady działania, sposób finansowania, i wszystkie inne ważne zagadnienia związane z organizacją.

Warto zaznaczyć, że różni się ono od innych form prawnych, takich jak spółki czy fundacje, i dlatego nie nadaje się dla każdego rodzaju działalności.

Jakie podatki musi płacić stowarzyszenie?

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, która nie ma celu osiągania zysku, dlatego też jego opodatkowanie jest inne niż w przypadku przedsiębiorstw czy spółek.

Stowarzyszenie nie jest podmiotem podatkowym i nie podlega podatkowi dochodowemu, także nie jest zobowiązane do składania deklaracji podatkowej. W związku z tym, nie musi płacić podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ani podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednak, stowarzyszenie może być zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, jeżeli posiada własne nieruchomości, czy też podatku od środków transportowych, jeśli posiada pojazdy.

Stowarzyszenie mogą prowadzić działalności gospodarczą o charakterze dodatkowym do ich działalności statutowej, wówczas w zależności od rodzaju działalności gospodarczej będą zobowiązane do zapłaty VAT, czy też innych podatków lokalnych.

Jednakże, należy pamiętać, że dochody z działalności gospodarczej powinny być przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia.

Ponadto, stowarzyszenia mogą otrzymywać dotacje, darowizny, legaty i dotacje, tego typu przychody z reguły są zwolnione z podatku dochodowego, jednak należy przestrzegać odpowiednich przepisów podatkowych, szczególnie jeśli stowarzyszenie otrzymuje dotacje od podmiotów publicznych.

Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?

Fundacja i stowarzyszenie są to dwa różne rodzaje organizacji pozarządowych, które różnią się celami, sposobem działania oraz formą prawną.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, której celem jest realizacja określonego celu, który nie jest związany z osiąganiem zysku. Stowarzyszenie jest zwykle utworzone przez osoby fizyczne, które mają wspólne zainteresowania lub cele. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej, działa na zasadzie samorządności.

Z kolei, fundacja jest organizacją non-profit, której celem jest osiągnięcie określonego celu publicznego, który nie jest związany z osiąganiem zysku. Fundacja jest utworzona przez jedną lub kilka osób, posiada osobowość prawną oraz działa na zasadzie zarządu.

Fundacje posiadają swój majątek, czyli fundusze, które pozyskiwane są poprzez darowizny, legaty, zbiórki publiczne, itp. i służą do realizacji celów fundacji. Natomiast, stowarzyszenia często nie posiadają własnego majątku i działają na zasadzie wolontariatu.

Innymi różnicami, są np. formalności związane z rejestracją fundacji są bardziej skomplikowane, niż w przypadku stowarzysze.

Jakimi zasadami kieruje się stowarzyszenie?

Stowarzyszenia działają na zasadzie samorządności i demokracji, co oznacza, że ich decyzje są podejmowane przez członków na zebraniach lub walnych zgromadzeniach. Wszystkie ważne decyzje, takie jak wybór władz, zmiana statutu czy przyjmowanie nowych członków, muszą zostać przegłosowane przez większość członków.

Stowarzyszenia powinny również działać zgodnie z celami i misją określonymi w statucie. Celem stowarzyszenia powinna być realizacja określonego celu, który nie jest związany z osiąganiem zysku.

Stowarzyszenia powinny również działać transparentnie i odpowiedzialnie, co oznacza, że powinny przedstawiać sprawozdania finansowe i działalności członkom oraz zewnętrznym interesariuszom, kiedy jest to wymagane.

Stowarzyszenia powinny również działać bezstronnie i niekomercyjnie, czyli nie mogą działać na rzecz konkretnej grupy ludzi lub interesów, nie mogą również przyjmować środków od jednostek lub podmiotów, które mogłyby wpłynąć na ich neutralność.

Stowarzyszenie powinny również działać zgodnie z prawem, zarówno w kraju, w którym zostały zarejestrowane, jak i w kraju, w którym prowadzą działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *