Księga przychodów i rozchodów jest dokumentem, w którym przedsiębiorca rejestruje wszystkie przychody i wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to jeden z podstawowych dokumentów księgowych, którego prowadzenie jest obowiązkowe dla większości przedsiębiorców.

Księga przychodów i rozchodów zawiera informacje o:

  • przychodach z działalności gospodarczej, takie jak sprzedaż, usługi, diety, należności,
  • rozchodach związanych z działalnością gospodarczą, takich jak zakup towarów i usług, wynagrodzenia, koszty podróży służbowych, opłaty,
  • saldach na rachunkach bankowych i gotówkowych,
  • wpłatach i wypłatach gotówki,
  • operacjach na rachunkach bankowych,
  • zobowiązaniach i należnościach,
  • innych operacjach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób ciągły i chronologiczny, a każda pozycja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej wprowadzenia. Księga przychodów i rozchodów jest ważnym dokumentem podczas kontroli podatkowej, ponieważ pozwala na udowodnienie dochodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

W Polsce, przepisy prawne nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na większość przedsiębiorców.

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jeśli przychód z działalności przewyższa kwotę wolna od podatku, obecnie jest to limit do 85 528 złotych rocznie.

Spółki cywilne, jawne, partnerskie powinny prowadzić księgę przychodów i rozchodów, niezależnie od wysokości przychodu.

Spółki kapitałowe – takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.A), spółki jawne (S.J), czy też spółki komandytowe (S.K) – zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i składania sprawozdań finansowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkowe także dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od wysokości przychodu.

Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzi ją niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może zostać ukarany grzywną.

Zasady prowadzenia KPiR

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów powinno odbywać się zgodnie z pewnymi zasadami, aby spełniała ona swoje funkcje informacyjne i umożliwiała prawidłowe rozliczenie podatków. Oto niektóre z nich:

  1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów powinno być ciągłe i chronologiczne. Oznacza to, że wpisy powinny być dokonywane na bieżąco, w kolejności ich wystąpienia.
  2. Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w jednym egzemplarzu.
  3. Wpisy do księgi przychodów i rozchodów powinny być dokonywane przez osoby upoważnione, które potwierdzają swoim podpisem każdą pozycję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *