Zerowa deklaracja VAT, zwana również deklaracją zerową, to formularz składany przez przedsiębiorców do urzędu skarbowego, którzy nie osiągnęli przychodów podlegających opodatkowaniu VAT lub których przychody podlegające opodatkowaniu VAT są równe zeru. Przedsiębiorcy składają taką deklarację, aby poinformować urząd skarbowy, że nie mają obowiązku rozliczania VAT. Jest to bardzo ważne dla przedsiębiorców, gdyż nie rozliczając VAT mogą uniknąć kosztów związanych z jego rozliczaniem oraz kar za nie rozliczenie VAT.

Dla kogo jest zerowa deklaracja VAT?

Zerowa deklaracja VAT jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy:

 1. Nie osiągnęli przychodów podlegających opodatkowaniu VAT w danym okresie rozliczeniowym.
 2. Osiągnęli przychody podlegające opodatkowaniu VAT, ale ich kwota jest równa zeru.
 3. Przedsiębiorcy mogą składać deklarację zerową, jeśli ich przychody nie przekraczają progu podatkowego lub też nie są zobowiązani do rozliczenia VAT z powodu innych przepisów.
 4. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą lub nie mogą dokonywać odliczeń VAT, także powinni złożyć zerową deklarację VAT.
 5. Przedsiębiorcy, którzy zakończyli działalność gospodarczą również mogą złożyć zerową deklarację VAT, aby poinformować o tym fakcie urząd skarbowy.

Jak wypełnić zerową deklarację VAT?

Aby wypełnić zerową deklarację VAT, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Pobrać odpowiedni formularz zerowej deklaracji VAT z oficjalnej strony internetowej urzędu skarbowego lub uzyskać go w urzędzie skarbowym.
 2. Wypełnić wszystkie wymagane pola formularza, w tym dane dotyczące przedsiębiorcy, takie jak NIP, REGON, adres oraz okres rozliczeniowy.
 3. W polach dotyczących obrotów i kwot podatku należy podać kwoty zerowe.
 4. Załączyć wszystkie wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenie o braku obowiązku rejestracji lub zaświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej, jeśli dotyczy.
 5. Podpisać i złożyć deklarację w urzędzie skarbowym lub przesłać ją drogą elektroniczną, jeśli taka możliwość jest dostępna.
 6. Pamiętać o terminie składania deklaracji, który jest określony w przepisach prawnych.

Terminy

Termin składania zerowej deklaracji VAT jest określony przepisami prawnymi i zależy od okresu rozliczeniowego, w którym przedsiębiorca jest zobowiązany do składania deklaracji VAT.

 1. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się z VAT na zasadach kwartalnych, deklarację zerową należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
 2. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się z VAT na zasadach miesięcznych, deklarację zerową należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest składana deklaracja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *