PIT-37 jest to druk rocznego zeznania podatkowego, który składają osoby fizyczne w Polsce. Druk ten jest przeznaczony dla osób, które uzyskiwały przychody z różnych źródeł, takich jak: praca, działalność gospodarcza, renty, emerytury, dywidendy, kapitały pieniężne, itp. Druk ten jest wykorzystywany do rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy.

W zeznaniu podatkowym należy podać informacje o uzyskanych przychodach, kosztach uzyskania przychodów, dochodzie oraz podatku należnym. PIT-37 jest składany w terminie do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

Wypełniając druk PIT-37, należy podać takie informacje jak:

  • dane osoby rozliczającej podatek,
  • przychody i koszty uzyskania przychodów,
  • informacje dotyczące ulg i odliczeń podatkowych,
  • informacje dotyczące wpłat na rzecz państwa,
  • informacje dotyczące podatku należnego i zaliczki na podatek.

PIT-37 jest jednym z druków podatkowych, które można wysłać przez internet.

Kiedy składa się deklarację PIT-37?

Deklarację PIT-37 należy składać w terminie do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym, na który rozliczamy podatek.

Przykładowo, jeśli chcemy rozliczyć podatek za rok 2020, deklarację PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia 2021 roku.

Należy pamiętać, że w przypadku rozliczania dochodów z działalności gospodarczej, termin na złożenie deklaracji PIT-37 jest dłuższy i wynosi do końca lipca danego roku.

Jeśli podatnik nie złoży deklaracji podatkowej w terminie, może być narażony na kary finansowe za opóźnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *