Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, w którym przedstawione są informacje o sytuacji finansowej, wyniku finansowym oraz przepływach pieniężnych danej jednostki, w określonym okresie. Zazwyczaj jest to rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz noty objaśniające.

Sprawozdanie finansowe jest ważnym narzędziem do oceny sytuacji finansowej i rentowności danej jednostki. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym służą do podejmowania decyzji przez różne podmioty, takie jak: akcjonariusze, właściciele, inwestorzy, kredytodawcy, a także dla rządu i regulatorów.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych wymaga od jednostki przestrzegania określonych standardów rachunkowości i audytu, co pozwala na rzetelne i porównywalne prezentowanie informacji finansowej.

W przypadku przedsiębiorstw kapitałowych, sprawozdanie finansowe składa się z audytowanego bilansu, rachunku zysków i strat, oraz sprawozdania z działalności i sytuacji finansowej.

Elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów, które prezentują różne aspekty sytuacji finansowej jednostki. Oto kilka podstawowych elementów, które zwykle znajdują się w sprawozdaniu finansowym:

  1. Bilans: Bilans jest dokumentem, który przedstawia sytuację finansową jednostki na dzień bilansowy. Zawiera on informacje o aktywach, pasywach i kapitale własnym jednostki.
  2. Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat prezentuje wynik finansowy jednostki za okres, zwykle roczny. Pokazuje on przychody, koszty i zysk (lub stratę) jednostki.
  3. Rachunek przepływów pieniężnych: Rachunek przepływów pieniężnych prezentuje informacje o przepływach pieniężnych jednostki, zarówno z działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej oraz finansowej.
  4. Noty objaśniające: Noty objaśniające zawierają dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat

Kto sporządza sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe sporządza się na podstawie danych pochodzących z rachunkowości danej jednostki. Zwykle jest to zadanie dla księgowego lub specjalisty ds. rachunkowości w danej organizacji. W przypadku przedsiębiorstw kapitałowych, sprawozdanie finansowe przygotowuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości, po czym jest audytowane przez biegłego rewidenta.

Jednostki niektóre jednostki nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie rachunkowości, korzystają z pomocy zewnętrznych firm, które specjalizują się w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W przypadku spółek publicznych, sprawozdanie finansowe jest przedstawiane radzie nadzorczej i zarządowi, którzy odpowiedzialni są za jego zatwierdzenie, a następnie przedstawienie go do publicznej wiadomości, przedstawienie go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy czy też do odpowiedniego organu regulacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *