Postępowanie podatkowe jest to proces, w którym organy podatkowe, takie jak urzędy skarbowe, przeprowadzają kontrole i postępowania w sprawie ustalenia i wymiaru podatku oraz jego poboru. Może ono obejmować również postępowanie w przypadku odwołań i skarg podatników oraz postępowanie egzekucyjne w przypadku niezapłaconych podatków.

Zasady postępowania podatkowego

Zasady postępowania podatkowego regulują sposób przeprowadzania postępowania przez organy podatkowe. Są one uregulowane w przepisach prawa podatkowego, takich jak ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Niektóre z zasad postępowania podatkowego to:

 • zasada legalności, która oznacza, że postępowanie podatkowe musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zasada przesłuchiwania stron, która oznacza, że strony postępowania mają prawo do udziału w postępowaniu i przedstawienia swoich racji,
 • zasada pouczenia o prawach i obowiązkach, która oznacza, że strony postępowania muszą zostać poinformowane o swoich prawach i obowiązkach w trakcie postępowania,
 • zasada jawności, która oznacza, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone jawnie, z zachowaniem poufności wrażliwych informacji,
 • zasada pisemności, która oznacza, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone na piśmie,
 • zasada bezstronności, która oznacza, że organy podatkowe powinny być bezstronne i niezależne w prowadzeniu postępowania.

Czego nie wolno?

W trakcie postępowania podatkowego istnieją pewne zakazy i ograniczenia, których organy podatkowe nie mogą przekroczyć. Niektóre z nich to:

 • zakazu używania przemocy lub groźby przemocy wobec podatników lub innych osób uczestniczących w postępowaniu,
 • zakazu podejrzliwości wobec podatników bez uzasadnionych przesłanek,
 • zakazu udzielania pomocy podatnikom w ukrywaniu dochodów lub unikaniu płacenia podatków,
 • zakazu naruszania tajemnicy skarbowej,
 • ograniczenie w korzystaniu z informacji pozyskanych podczas kontroli podatkowej tylko do celów postępowania podatkowego
 • zakazu dyskryminacji podatników na podstawie ich pochodzenia, rasy, płci, orientacji seksualnej, religii, przekonań politycznych itp.

Te zakazy i ograniczenia są nakładane na organy podatkowe by zabezpieczyć prawa i interesy podatników, zapewnić przestrzeganie zasad równości wobec prawa, a także zapewnić, że postępowanie podatkowe jest prowadzone zgodnie z zasadami legalności, bezstronności i uczciwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *