zus

Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W Polsce te obowiązki realizuje się poprzez opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą, musisz zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i zgłosić się do ZUS. W przeciwnym razie działalność ta będzie uważana za nielegalną i możesz być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Istnieją pewne wyjątki, w których niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione z obowiązku opłacania składek do ZUS. Są to m.in.:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą jako jedyny źródło dochodu i osiągające dochody w wysokości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej przepisami (w 2021 r. kwota ta wynosiła 10 700 zł rocznie),
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach działalności rolniczej, jeśli nie przekroczyły kwoty progowej określonej przepisami (w 2021 r. kwota ta wynosiła 10 700 zł rocznie).

Pamiętaj, że nawet jeśli spełniasz warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składek do ZUS, nadal musisz opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Czy spółki muszą płacić ZUS?

Tak, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjne (S.A.) oraz spółki jawne i partnerskie są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Składki te są opłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Osoby będące wspólnikami spółki cywilnej (sp. cywilna) oraz spółki osobowej (sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. jawna) są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale nie są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Składki te są opłacane przez wspólników indywidualnie, jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. W takim przypadku, składki są opłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest opłacany przez wspólników indywidualnie, na podstawie osiągniętych przez nich dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *