Urząd Skarbowy jest organem administracji podatkowej odpowiedzialnym za stosowanie i egzekwowanie przepisów podatkowych oraz za rozliczanie i pobieranie podatków.

Jakimi zadaniami zajmuje się Urząd skarbowy?

Konkretnie, Urząd Skarbowy zajmuje się następującymi sprawami:

 1. Pobieranie podatków: Urząd Skarbowy jest odpowiedzialny za pobieranie podatków od osób fizycznych i prawnych, takich jak podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości, podatek od wpływów z gier losowych itp.
 2. Kontrola podatkowa: Urząd Skarbowy przeprowadza kontrole podatkowe w celu sprawdzenia, czy podatnicy prawidłowo rozliczają się z podatków i czy podatki są pobierane zgodnie z przepisami.
 3. Interpretacja przepisów podatkowych: Urząd Skarbowy udziela interpretacji przepisów podatkowych dla podatników, którzy mają wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego.
 4. Nadzór nad rachunkowością: Urząd Skarbowy nadzoruje przestrzeganie przepisów rachunkowości przez podatników i kontroluje rachunkowość pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 5. Windykacja podatków: Urząd Skarbowy odpowiada za windykację podatków niezapłaconych przez podatników, w tym przez podejmowanie działań egzekucyjnych, takich jak komornicze, itp.
 6. Prowadzenie ewidencji podatników: Urząd Skarbowy prowadzi ewidencję podatników i ich numerów identyfikacyjnych podatkowych (NIP, REGON), jak również informacji na temat ich dochodów i podatków zapłaconych.
 7. Służba konsultacyjna dla podatników: Urząd Skarbowy zapewnia konsultacje i wsparcie dla podatników.


Zasady działania urzędów skarbowych

Urzędy Skarbowe działają na podstawie przepisów prawa podatkowego i są odpowiedzialne za stosowanie i egzekwowanie przepisów podatkowych. W szczególności, działają w oparciu o następujące zasady:

 1. Równość wobec prawa: Urzędy Skarbowe są obowiązane stosować przepisy podatkowe równo wobec wszystkich podatników, bez względu na ich sytuację finansową czy pochodzenie.
 2. Poufność informacji: Urzędy Skarbowe są zobowiązane do zachowania poufności informacji podatkowych, które uzyskują od podatników.
 3. Proporcjonalność działań: Urzędy Skarbowe są zobowiązane do podjęcia działań proporcjonalnych do stopnia ryzyka podatkowego i skali przestępstwa.
 4. Transparentność działań: Urzędy Skarbowe są zobowiązane do informowania podatników o przebiegu kontroli podatkowej, udzielania informacji na temat swoich decyzji oraz odpowiadania na pytania i wątpliwości podatników.
 5. Przestrzeganie procedur: Urzędy Skarbowe są zobowiązane do przestrzegania procedur i przepisów dotyczących kontroli podatkowej, interpretacji przepisów oraz wydawania decyzji.
 6. Kontrola: Urzędy Skarbowe są podległe kontroli ze strony innych organów państwa, takich jak Ministerstwo Finansów lub organy kontroli, jak również są poddawane różnego rodzaju audytom zewnętrznym.
 7. Służba konsultacyjna: Urządy Skarbowe służą konsultacjami i wsparciem dla podatników w kwestiach związanych z podatkami, interpretowaniem i stosowaniem przepisów oraz rozwiązywaniem problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *