Kontrola przeprowadzana przez urząd skarbowy ma na celu sprawdzenie czy firma prowadzi działalność zgodnie z przepisami podatkowymi i czy prawidłowo rozlicza się z podatków. Kontrola ta może obejmować sprawdzenie dokumentów finansowych, ksiąg rachunkowych, faktur, rachunków, umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością firmy. Urząd skarbowy może również przeprowadzić kontrolę w terenie, np. w siedzibie firmy, by sprawdzić stan magazynów czy dokumentację pracowniczą.

Jeśli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, urząd skarbowy może nałożyć na firmę kary finansowe, a także wezwać do uiszczenia niezapłaconych podatków. Kontrola może również skutkować wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Czy kontrola urzędu skarbowego może być niezapowiedziana?

Tak, kontrola urzędu skarbowego może być niezapowiedziana. Urząd skarbowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia przedsiębiorcy. Jednak zgodnie z prawem, kontrola musi zostać przeprowadzona w określonym terminie, który nie może przekroczyć 3 lat od końca roku podatkowego, w którym powinny zostać rozliczone podatki.

Kontrola niezapowiedziana jest często stosowana, ponieważ pozwala na ujawnienie nieprawidłowości, które mogłyby zostać ukryte przez przedsiębiorcę, gdyby znał on termin kontroli.

Jednak, Urząd Skarbowy ma obowiązek dostarczenie informacji o przeprowadzonej kontroli oraz wystawienie protokołu z kontroli. Przedsiębiorca ma prawo do zapoznania się z materiałami zgromadzonymi podczas kontroli oraz do składania zażaleń na protokół z kontroli.

Jak przebiega kontrola urzędu skarbowego?

Kontrola urzędu skarbowego przebiega zazwyczaj w następujący sposób:

  1. Powiadomienie o kontroli: Urząd skarbowy przesyła przedsiębiorcy powiadomienie o planowanej kontroli. Powiadomienie to zawiera informacje o celu i zakresie kontroli oraz terminie, w jakim ma się ona odbyć.
  2. Przygotowanie do kontroli: Przedsiębiorca powinien przygotować wszystkie dokumenty i informacje wymagane przez urząd skarbowy, takie jak księgi rachunkowe, faktury, rachunki, umowy oraz inne dokumenty związane z działalnością firmy.
  3. Przeprowadzenie kontroli: Kontrolerzy urzędu skarbowego przeprowadzają kontrolę w siedzibie przedsiębiorstwa lub w innym wyznaczonym miejscu. Kontrola może obejmować sprawdzenie dokumentów finansowych, ksiąg rachunkowych, faktur, rachunków, umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością firmy.
  4. Sporządzenie protokołu: Po zakończeniu kontroli, kontrolerzy sporządzają protokół, w którym zawarte są wszystkie ustalenia i stwierdzenia związane z kontrolą. Protokół jest przekazywany przedsiębiorcy.
  5. Rozpatrzenie ewentualnych zażaleń: Przedsiębiorca ma prawo do zapoznania się z materiałami zgromadzonymi podczas kontroli oraz do składania zażaleń na protokół z kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *