Nota obciążeniowa to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest obciążona hipoteką, zastawem lub innym prawnym ograniczeniem własności nieruchomości. Nota ta jest wystawiana przez kancelarię notarialną lub sąd rejestrowy po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Nota obciążeniowa zawiera informacje na temat obciążenia, takie jak:

  • typ obciążenia (hipoteka, zastaw, itp.),
  • wartość obciążenia,
  • dane osoby lub podmiotu, który jest właścicielem obciążenia,
  • dane nieruchomości, która jest obciążona,
  • termin ważności obciążenia.

Nota obciążeniowa jest ważna dokumentem, który jest potrzebny, gdy chcemy sprzedać lub zaciągnąć kredyt na zabezpieczenie nieruchomości, ponieważ potwierdza ona istnienie obciążenia i jego wartość.

Po co i kiedy wystawia się notę obciążeniową?

Nota obciążeniowa jest dokumentem, który potwierdza, że dany przedmiot został zastawiony w zabezpieczenie długu. Jest ona wystawiana przez wierzyciela w momencie, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań finansowych. Nota obciążeniowa stanowi informację dla innych wierzycieli o tym, że dany przedmiot jest już zastawiony i nie może być przez nich zajęty.

Udokumentowanie w KPiR

Nota obciążeniowa jest również ujmowana w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR) w momencie jej wystawienia. Jest to dokument potwierdzający, że przedmiot zastawu został przeniesiony na rzecz wierzyciela, a tym samym nie jest już składnikiem majątku przedsiębiorstwa. W KPiR nota obciążeniowa jest wpisywana w kolumnie „przychód” jako przychód pochodzący z tytułu zbycia składników majątku firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *