Mediacja to proces polegający na rozwiązywaniu konfliktów za pomocą neutralnego trzeciego strony, zwanego mediatorem. Celem mediacji jest znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, przy czym mediator nie ma uprawnień do narzucania rozwiązania, lecz ma za zadanie pomóc stronom w ich negocjacjach i poszukiwaniu rozwiązania.

Mediacja jest dobrowolna i polega na rozmowie i negocjacjach, strony same decydują o treści i warunkach ugody. Mediacja jest często stosowana w różnych dziedzinach takich jak: spory sądowe, spory konsumenckie, spory pracownicze, spory rodzinne, spory między przedsiębiorstwami. Mediacja ma na celu znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, przy czym mediator nie ma uprawnień do narzucania rozwiązania, lecz ma za zadanie pomóc stronom w ich negocjacjach i poszukiwaniu rozwiązania.

Arbitraż to proces polegający na rozstrzyganiu sporów przez neutralną trzecią stronę, zwaną arbitrem lub sądem arbitrażowym. Arbitraż jest formą rozwiązywania sporów pozasądową, co oznacza, że strony same decydują o tym, czy chcą skorzystać z tej formy rozstrzygania swoich sporów.

Arbitraż może być stosowany w różnych dziedzinach, takich jak: handel międzynarodowy, nieruchomości, prawo pracy, prawo finansowe, prawo gospodarcze. W celu rozstrzygnięcia sporu, strony przedstawiają swoje argumenty i dowody przed arbitrem lub sądem arbitrażowym, który wydaje wyrok, zwany award.

Wyrok arbitrażowy jest wiążący dla stron i jego egzekucja jest przeprowadzana przez sądy państwowe. Jednym z zalet arbitrażu jest to, że jest on zwykle szybszy i tańszy niż proces sądowy, oraz że strony mają większą kontrolę nad procesem i jego przebiegiem niż w przypadku rozstrzygania sporu przez sąd państwowy.

Mediacja a arbitraż – podobieństwa i różnice

Mediacja i arbitraż są dwoma różnymi formami rozwiązywania sporów pozasądowych, które mają na celu rozwiązanie konfliktu bez konieczności skierowania sprawy do sądu.

Podobieństwa:

  • obie formy polegają na rozwiązywaniu sporu przez neutralną trzecią stronę (mediatora lub arbitra)
  • obie formy pozwalają na szybsze i tańsze rozwiązanie sporu niż proces sądowy
  • obie formy pozwalają na większą kontrolę nad procesem i jego przebiegiem niż w przypadku rozstrzygania sporu przez sąd państwowy
  • w obu formach strony same decydują o tym, czy chcą skorzystać z tej formy rozstrzygania swoich sporów

Różnice:

  • Mediator nie ma uprawnień do narzucania rozwiązania, jego celem jest pomoc w poszukiwaniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Arbiter zaś wydaje wyrok, zwany award, który jest wiążący dla stron.
  • Mediacja jest bardziej elastyczna niż arbitraż, strony mogą swobodnie rozmawiać i negocjować warunki ugody, w arbitrażu natomiast strony przedstawiają swoje argumenty i dowody przed arbitrem lub sądem arbitrażowym.
  • Mediacja jest bardziej poufna niż arbitraż, ponieważ strony same decydują czy ugoda ma być podana do publicznej wiadomości. W arbitrażu natomiast, postanowienie jest dostępne dla publiczności, z wyjątkiem informacji uznanych za poufne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *