Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, w której jedna strona (zleceniodawca) zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie określonego dzieła lub usługi przez drugą stronę (wykonawcę). Charakterystyczne dla tej umowy jest to, że wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania dzieła, a zleceniodawca zaś za udostępnienie wszelkich niezbędnych materiałów i informacji. Umowa o dzieło może być zawierana w formie pisemnej lub ustnej.

Jak opodatkowane są umowy o dzieło?

Umowy o dzieło są opodatkowane na podstawie skali podatkowej, podobnie jak umowy o pracę. W przypadku umów o dzieło, podatnik samodzielnie ustala i odprowadza podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie rozliczenia rocznego. W Polsce z umowy o dzieło należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne.

Podatek VAT w umowach o dzieło

W przypadku umów o dzieło, podatnik jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku VAT tylko wtedy, gdy jest on osobą prowadzącą działalność gospodarczą. W przeciwnym razie, korzysta on z tzw. „katalogu wyłączeń” i nie jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania VAT.

Jeśli podatnik jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, to VAT naliczany jest od wartości brutto zamówienia, tj. od ceny zamówienia z podatkiem VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *