Umorzenie długu to proces prawny polegający na całkowitym lub częściowym zaniechaniu egzekucji wierzytelności wobec dłużnika. Oznacza to, że wierzyciel rezygnuje z dalszego dochodzenia swojego roszczenia, a dłużnik jest zwolniony z obowiązku jego spłaty. Umorzenie długu może być dobrowolne, kiedy to wierzyciel decyduje się na rezygnację z dalszej egzekucji, lub sądowe, kiedy to sąd orzekając umorzenie długu na podstawie przepisów prawa.

Umorzenie długu może mieć różne przyczyny, takie jak:

  • niemożność odzyskania należności od dłużnika,
  • sytuacja materialna dłużnika, która uniemożliwia mu spłatę długu,
  • uznanie przez wierzyciela, że dalsze dochodzenie roszczenia jest nieopłacalne lub niemoralne,
  • wygaśnięcie terminu przedawnienia roszczenia,
  • spełnienie przez dłużnika warunków określonych w przepisach prawa np. w przypadku tzw. „małżonków zadłużonych”

Umorzenie długu nie oznacza automatycznie usunięcia wpisu o długu w rejestrach dłużników, jednakże dłużnik może wystąpić z wnioskiem o usunięcie takiego wpisu.

Kto decyduje o umorzeniu długu?

Decyzja o umorzeniu długu może zależeć od rodzaju długu i przyczyny jego powstania.

Umorzenie długu może być dobrowolne, kiedy to wierzyciel decyduje się na rezygnację z dalszej egzekucji. W takim przypadku wierzyciel może złożyć odpowiednią deklarację w sądzie lub ustnie przed notariuszem potwierdzającą rezygnację z dalszej egzekucji.

Umorzenie długu może być również sądowe, kiedy to sąd orzekając umorzenie długu na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku decyzję o umorzeniu długu podejmuje sąd, po rozpatrzeniu wniosku dłużnika lub wierzyciela. Sąd orzeka umorzenie długu wówczas gdy:

  • niemożliwe jest odzyskanie należności od dłużnika,
  • sytuacja materialna dłużnika uniemożliwia mu spłatę długu,
  • dalsze dochodzenie roszczenia jest nieopłacalne lub niemoralne,
  • dług został przedawniony,
  • spełnienie przez dłużnika warunków określonych w przepisach prawa.

Jak postarać się o umorzenie długu?

Aby uzyskać umorzenie długu, dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie długu do sądu lub do wierzyciela.

Jeśli dłużnik zdecyduje się na składanie wniosku do sądu, powinien przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające jego trudną sytuację finansową oraz niemożność spłaty długu. Dłużnik powinien przedstawić dokumenty takie jak: wyciągi z rachunku bankowego, zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające koszty utrzymania rodziny, itp.

Jeśli dłużnik zdecyduje się na składanie wniosku do wierzyciela, powinien przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające jego trudną sytuację finansową oraz niemożność spłaty długu. Dłużnik powinien przedstawić dokumenty takie jak: wyciągi z rachunku bankowego, zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające koszty utrzymania rodziny, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *