Należności z weksla to rodzaj zobowiązania, które powstaje w wyniku zaciągnięcia zobowiązania przez wystawienie weksla. Weksel jest to dokument, który jest potwierdzeniem długu i zobowiązuje wystawcę weksla (wekslowodawcę) do zapłaty określonej kwoty pieniędzy osobie, której weksel jest wystawiony (wekslowemu). Weksel może być przedmiotem cesji, czyli przeniesienia wierzytelności na innego wierzyciela. Należności z weksla to wynikające z weksla zobowiązanie wekslowodawcy do zapłaty określonej sumy pieniędzy, które jest podstawą do dochodzenia roszczeń przez wierzyciela wekslowego. Należności z weksla mogą być dochodzone w drodze postępowania sądowego lub przez wystawienie protestu wekslowego.

Zasady

Zasady dochodzenia należności z weksla zależą od kraju, w którym weksel został wystawiony. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją kilka podstawowych kroków, które trzeba przeprowadzić, aby dochodzić należności z weksla:

  1. Posiadanie ważnego weksla – Aby móc dochodzić należności z weksla, należy posiadać ważny i prawidłowo wystawiony weksel, który potwierdza dług.
  2. Wystawienie protestu wekslowego – W celu dochodzenia należności z weksla należy wystawić protest wekslowy, który jest formalnym potwierdzeniem, że weksel nie został zapłacony.
  3. Dochodzenie roszczenia – po wystawieniu protestu wekslowego, wierzyciel wekslowy może dochodzić swojego roszczenia przed sądem lub próbować dojść do porozumienia z wekslowodawcą poza sądem.
  4. Egzekucja należności – Jeśli wekslowodawca nie zapłaci należności z weksla, wierzyciel wekslowy może przeprowadzić egzekucję należności, taką jak komornicza lub inna forma egzekucji.
  5. Uwaga: niektóre kraje mogą mieć odmienne procedury dotyczące dochodzenia należności z weksla, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *