Aby przygotować się do kontroli z PIP (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Polityka bezpieczeństwa: Dokument opisujący zasady i procedury dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorstwo.
 2. Instrukcje i procedury: Dokumenty opisujące konkretne procedury i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, takie jak procedury rejestracji, udzielania zgód, czy kategoryzacji danych osobowych.
 3. Analizy ryzyka: Dokumenty opisujące analizy ryzyka dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym potencjalne zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi.
 4. Umowy powierzenia danych: Umowy zawarte z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie przedsiębiorstwa.
 5. Dokumenty dotyczące zgód na przetwarzanie danych osobowych: Dokumenty potwierdzające udzielenie zgody przez osoby, których dane są przetwarzane.
 6. Ewentualne opinie i uzasadnienia prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Aby przygotować się do kontroli z Urzędu Skarbowego, przedsiębiorca powinien przygotować następujące dokumenty:

 1. Księgi rachunkowe: Księgi rachunkowe, w tym księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje VAT.
 2. Faktury VAT: Wszystkie faktury VAT, które zostały wystawione lub otrzymane przez przedsiębiorstwo w okresie kontrolowanym.
 3. Dokumenty dotyczące naliczania i odprowadzania podatków: Deklaracje podatkowe, potwierdzenia zapłaty podatków oraz inne dokumenty dotyczące naliczania i odprowadzania podatków.
 4. Dokumenty dotyczące naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne: Dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz informacje o zatrudnionych pracownikach.
 5. Dokumenty dotyczące odliczeń i korekt podatkowych: Dokumenty potwierdzające odliczenia i korekty podatkowe, takie jak zwolnienia i ulgi podatkowe.
 6. Dokumenty dotyczące podatku dochodowego: Informacje dotyczące dochodów, kosztów i odpisów amortyzacyjnych oraz dokumenty potwierdzające opłacenie podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *