Restrukturyzacja zobowiązań upadłego dłużnika to proces polegający na przeprowadzeniu restrukturyzacji jego zobowiązań w celu umożliwienia płynnego i zrównoważonego spłacania długów. Celem restrukturyzacji jest utrzymanie przedsiębiorstwa w działalności, zachowanie miejsc pracy oraz zabezpieczenie interesów wierzycieli.

Restrukturyzacja zobowiązań może być przeprowadzona w ramach postępowania upadłościowego lub poza nim. W ramach postępowania upadłościowego restrukturyzacja zobowiązań może być przeprowadzona na podstawie układu zawartego między dłużnikiem a wierzycielami. Układ ten musi być zatwierdzony przez sąd i po jego zatwierdzeniu wierzyciele są zobowiązani do zgodzenia się na nowe warunki spłaty zobowiązań.

Restrukturyzacja zobowiązań poza postępowaniem upadłościowym polega na przeprowadzeniu negocjacji między dłużnikiem a wierzycielami w celu uzgodnienia nowych warunków spłaty zobowiązań. W takim przypadku, zmiana warunków spłaty zobowiązań nie wymaga zgody sądu.

W obydwu przypadkach restrukturyzacja zobowiązań polega na przedłużeniu terminów spłaty, obniżeniu rat lub umorzeniu części długów.

Jak przebiega ten proces?

Proces restrukturyzacji zobowiązań upadłego dłużnika może przebiegać na kilka sposobów, w zależności czy restrukturyzacja jest przeprowadzana w ramach postępowania upadłościowego czy poza nim. Oto przykładowy opis procesu restrukturyzacji zobowiązań upadłego dłużnika w ramach postępowania upadłościowego:

  1. Dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości.
  2. Sąd przeprowadza postępowanie upadłościowe, w trakcie którego powołuje syndyka i zarządcę upadłości.
  3. Syndyk przeprowadza inwentaryzację majątku dłużnika i określa jego zobowiązania.
  4. Syndyk przygotowuje i przedstawia propozycję układu z wierzycielami, który zakłada restrukturyzację zobowiązań.
  5. Wierzyciele zgłaszają swoje uwagi i zastrzeżenia do propozycji układu.
  6. Syndyk przedstawia układ w postaci projektu układu do zatwierdzenia przez sąd.
  7. Sąd przeprowadza rozprawę i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu projektu układu.
  8. Jeżeli układ zostanie zatwierdzony, wierzyciele zostają związani nowymi warunkami spłaty zobowiązań.
  9. Dłużnik rozpoczyna spłatę zobowiązań zgodnie z układem.
  10. Syndyk i zarządca upadłości monitorują przebieg restrukturyzacji i raportują o postępach sądowi oraz wierzycielom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *