Cesja wierzytelności to przeniesienie prawa do żądania zapłaty od dłużnika
na osobę trzecią, zwaną cesjonariuszem. Cesja polega na tym, że wierzyciel
przekazuje swoje prawa do żądania zapłaty długu na inny podmiot, który może
teraz dochodzić roszczenia od dłużnika. Cesja wierzytelności jest umową
cywilnoprawną, która musi być zawarta na piśmie.

 

Faktoring to usługa finansowa polegająca na przeniesieniu przez
przedsiębiorcę (wierzyciela) na inną firmę (factor) praw do żądania zapłaty od
swoich kontrahentów (dłużników) z tytułu faktur i rachunków wystawionych przez
wierzyciela. Factor zobowiązuje się zapłacić wierzycielowi z góry określoną
część kwoty faktury, a pozostałą kwotę po otrzymaniu płatności od dłużnika.
Faktoring pozwala przedsiębiorcom na szybsze uzyskanie środków finansowych, bez
konieczności oczekiwania na termin płatności faktur, a także zwiększenie
płynności finansowej, redukcję kosztów windykacji oraz przejęcie ryzyka
związanego z niepłacalnością kontrahentów.

 

 

Cesja wierzytelności a faktoring – podobieństwa i różnice

Cesja wierzytelności i faktoring są podobne w tym sensie, że obie polegają na przeniesieniu praw do żądania zapłaty od dłużnika na inną osobę lub firmę. W obu przypadkach, wierzyciel przekazuje swoje prawa do żądania zapłaty długu na inny podmiot, który może teraz dochodzić roszczenia od dłużnika.

Jednak istnieją pewne różnice między cesją wierzytelności a faktoringiem. Cesja wierzytelności jest umową cywilnoprawną, która musi być zawarta na piśmie, podczas gdy faktoring jest usługą finansową oferowaną przez firmy specjalizujące się w tego typu działalności.

Faktoring jest rozszerzoną formą cesji wierzytelności, która obejmuje nie tylko przeniesienie prawa do żądania zapłaty od dłużnika, ale również udzielanie wsparcia finansowego wierzycielowi poprzez udzielanie zaliczek na faktury, składanie gwarancji płatniczych, czy też zabezpieczanie ryzyka niepłacalności dłużnika.

Innym ważnym rozróżnieniem jest to, że faktoring może być podzielony na dwa rodzaje: bezregresowy (ryzyko niepłacalności dłużnika przechodzi na factor) oraz regresowy (wierzyciel odpowiada za ryzyko niepłacalności dłużnika)

W skrócie, faktoring jest rozszerzonym rodzajem cesji wierzytelności, który obejmuje również udzielanie wsparcia finansowego, zabezpieczanie ryzyka niepłacalności oraz oferowanie przez specjalistyczne firmy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *