Obligacje to rodzaj dłużnych instrumentów finansowych, które pozwalają inwestorom na kupno „weksla” od emitenta, zobowiązującego się do zwrotu zainwestowanego kapitału wraz z odsetkami w określonym terminie. Obligacje są emitowane przez różne podmioty, takie jak państwo, samorządy, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, w celu pozyskania kapitału na finansowanie swoich projektów lub działalności.

Inwestorzy, którzy kupują obligacje, otrzymują regularne wypłaty odsetek od emitenta, zwane kuponami. W momencie wykupu obligacji, emitent zwraca kapitał inwestorowi. Inwestowanie w obligacje jest uważane za bezpieczniejsze niż inwestowanie w akcje, ponieważ emitenci są zobowiązani do spłaty kapitału w określonym terminie, jednak wynagrodzenie za inwestycję w obligacje jest zwykle niższe niż w przypadku inwestowania w akcje.

Typy obligacji

Istnieje kilka różnych typów obligacji, które różnią się między innymi poziomem ryzyka, wysokością odsetek i długością okresu trwania. Oto kilka przykładów:

  1. Obligacje rządowe – emitowane przez rządy państw, uważane za jedne z najbezpieczniejszych inwestycji dłużnych, zwykle oferują niskie stopy procentowe.
  2. Obligacje korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwa, wiążą się z większym ryzykiem niż obligacje rządowe, ale mogą oferować wyższe stopy procentowe.
  3. Obligacje zerokuponowe – nie oferują regularnych wypłat odsetek, ale są sprzedawane po niższej cenie niż nominalna wartość i po terminie zapadalności są wykupywane po cenie nominalnej.
  4. Obligacje indeksowane – odsetki są uzależnione od wskaźnika ekonomicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *