Mała spółka to termin prawny, który określa konkretną formę prawną przedsiębiorstwa. W Polsce, małe spółki to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.A.), spółki jawne (S.J.), spółki partnerskie (S.P.) oraz spółki komandytowe (S.K.).

Małe spółki – wyjaśnienia

Małe spółki różnią się od innych form prawnych m.in. minimalnym kapitałem zakładowym, który powinien być wniesiony przez wspólników na poczet działalności przedsiębiorstwa, a także różnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji, zarządzania i finansowania spółki.

W Polsce mała spółka to taka, która spełnia jednocześnie kilka warunków:

  • liczba wspólników nie przekracza 50,
  • kapitał zakładowy jest mniejszy niż 2 500 000 zł
  • roczne obroty netto nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro

Małe spółki mają niższe wymagania podatkowe, niższe koszty rejestracji oraz niższe wymagania dotyczące przejrzystości finansowej i raportowania niż np. spółki akcyjne czy też spółki z o.o.

Spółki małe, często są wybierane przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność lub którzy posiadają mniejszy kapitał, bądź też mniej osób związanych z działalnością.

Jaką rachunkowość muszą prowadzić małe spółki?

Małe spółki w Polsce są zwolnione z obowiązku prowadzenia rachunkowości w pełnym zakresie, tj. takiej samej jakiej muszą przestrzegać większe spółki czy przedsiębiorstwa. W związku z tym małe spółki mogą prowadzić rachunkowość w tzw. „uproszczonym systemie”, który jest mniej skomplikowany niż pełen system rachunkowości.

Małe spółki muszą prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów, a także muszą utrzymywać książkę przychodów i rozchodów. W ewidencji tej należy zapisywać dokumenty potwierdzające przychody i rozchody oraz zestawienie przychodów i rozchodów z podziałem na poszczególne miesiące.

Małe spółki również powinny utrzymywać ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jeśli posiadają takie aktywa.

Małe spółki nie muszą prowadzić pełnej inwentaryzacji składników majątku, jednak powinny co najmniej raz w roku dokonać inwentaryzacji swojego majątku, która ma na celu sprawdzenie, czy stan faktyczny odpowiada stanowi zapisanym w księgach rachunkowych.

Na koniec roku, małe spółki powinny sporządzić sprawozdanie finansowe w formie bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinno być przedstawione w formie skonsolidowanej, jeśli spółka jest spółką dominującą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *