KRS to skrót od Krajowego Rejestru Sądowego, co jest centralnym rejestrem przedsiębiorstw w Polsce. Zawiera informacje o działalności gospodarczej, takie jak nazwa, adres, rodzaj działalności, informacje o właścicielach i kapitale zakładowym. Jest administrowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zadania KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pełni kilka ważnych funkcji:

 1. Rejestracja przedsiębiorstw: KRS jest miejscem, w którym rejestrowane są informacje o nowo powstałych przedsiębiorstwach, takie jak nazwa firmy, adres, rodzaj działalności, informacje o właścicielach i kapitale zakładowym.
 2. Kontrola legalności działalności przedsiębiorstw: KRS pozwala na monitorowanie legalności działalności przedsiębiorstw, np. czy nie działają one wbrew prawu, czy nie są w upadłości czy nie ma wobec nich postępowań sądowych.
 3. Udostępnianie informacji publicznej: KRS jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych i udostępnia informacje o przedsiębiorstwach, które są ważne dla ich działalności gospodarczej.
 4. Wsparcie działań sądów: KRS udostępnia informacje potrzebne sądom do prowadzenia postępowań cywilnych i karnych.
 5. Wsparcie działań organów państwa: KRS udostępnia informacje potrzebne organom państwa do kontrolowanie działalności przedsiębiorstw, np. w zakresie podatków czy bezpieczeństwa.

Jakie dane należy zgłosić do KRS?

Aby zgłosić przedsiębiorstwo do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), należy dostarczyć następujące dane:

 1. Nazwa przedsiębiorstwa: nazwa musi być unikalna i nie może być mylona z innymi przedsiębiorstwami.
 2. Forma prawna przedsiębiorstwa: np. spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna itp.
 3. Adres siedziby przedsiębiorstwa: musi być to adres faktycznego miejsca prowadzenia działalności, a nie np. adres korespondencyjny.
 4. Informacje o właścicielach przedsiębiorstwa: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, udział w kapitale zakładowym (jeśli dotyczy).
 5. Kapitał zakładowy: wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego wniesienia (np. w gotówce, w naturze).
 6. Informacje o prokurencie (jeśli dotyczy)
 7. Informacje o działalności gospodarczej: rodzaj działalności oraz kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
 8. Informacje o zgłaszającym: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail (jeśli dotyczy)
 9. Wymagane dokumenty: skan lub oryginał wpisu do CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), umowy spółki, statutu, aktualnego odpisu z KRS, opinii biegłego rewidenta (jeśli dotyczy)
 10. opłaty związane z rejestracją.

Te dane muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-KRS lub w formie papierowej w sądzie rejestrowym.

Czy dane o firmach zamieszczone w KRS są tajne?

Informacje o przedsiębiorstwach zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nie są tajne. Są one dostępne dla każdego, kto ma zainteresowanie ich poznaniem. Informacje te są udostępniane w celu umożliwienia dostępu do informacji publicznej, co ma na celu zwiększenie transparentności działalności przedsiębiorstw oraz ułatwienie kontroli legalności ich działalności. Dostęp do danych z KRS jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *