Pełnomocnictwo to pisemne oświadczenie, w którym jedna osoba (pełnomocnik) udziela drugiej osobie (mocodawca) uprawnień do dokonywania określonych czynności prawnych w jej imieniu. Pełnomocnictwo może być udzielone na rzecz innej osoby lub też samego siebie.

Pełnomocnictwo może być udzielone na różne cele, np. do reprezentowania w sądzie, do zawierania umów, do odbierania przesyłek, do dysponowania rachunkiem bankowym, do reprezentowania przed urzędem skarbowym itp. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony lub nieokreślony, a także z zastrzeżeniem jego wykonywania w określonych granicach.

Pełnomocnictwo jest ważne od momentu jego udzielenia, chyba że zastrzeżono inaczej, jednak jego ważność może zostać przerwana przez mocodawcę w każdym momencie, poprzez odwołanie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być też odwołane przez pełnomocnika, jeśli zostanie przez niego złożone oświadczenie o jego odwołaniu.

Rodzaje pełnomocnictwa

Istnieją różne rodzaje pełnomocnictwa, w zależności od celu, zakresu uprawnień czy też formy jego udzielenia.

  1. Pełnomocnictwo ogólne – udziela uprawnień do dokonywania wszystkich czynności prawnych, które mocodawca mógłby dokonać osobiście.
  2. Pełnomocnictwo szczególne – udziela uprawnień do dokonywania określonych czynności prawnych, np. zawarcie umowy, odbieranie przesyłek, reprezentowanie przed sądem.
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania – upoważnia pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy przed innymi osobami, np. przed sądem czy też przed urzędem.
  4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu mocodawcy – udziela pełnomocnikowi uprawnień do działania w imieniu mocodawcy, np. do zawierania umów, składania oświadczeń, podpisywania dokumentów itp.
  5. Pełnomocnictwo prokurenta – udziela uprawnień do reprezentowania mocodawcy oraz do zawierania umów w jego imieniu. Prokurent jest zazwyczaj zatrudnionym pracownikiem lub też wspólnikiem spółki.
  6. Pełnomocnictwo notarialne -udzielane przez notariusza, który dokonuje jego formalnego stwierdzenia i potwierdzenia. Wymaga to formy aktu notarialnego.

Jaki rodzaj pełnomocnictwa jest najkorzystniejszy?

Wybór rodzaju pełnomocnictwa zależy od celu, dla którego jest ono udzielane oraz od potrzeb mocodawcy i pełnomocnika. Nie istnieje jeden rodzaj pełnomocnictwa, który byłby zawsze najkorzystniejszy.

Pełnomocnictwo ogólne jest dobre, jeśli mocodawca chce udzielić pełnomocnikowi pełnego zakresu uprawnień do działania w jego imieniu. Pełnomocnictwo szczególne jest lepsze, jeśli mocodawca chce ograniczyć zakres uprawnień pełnomocnika do określonych czynności.

Pełnomocnictwo do reprezentowania jest dobre, jeśli mocodawca chce, aby pełnomocnik reprezentował go przed innymi osobami, np. przed sądem czy urzędem. Pełnomocnictwo do działania w imieniu mocodawcy jest lepsze, jeśli mocodawca chce, aby pełnomocnik działał w jego imieniu, np. do zawierania umów, składania oświadczeń, podpisywania dokumentów itp.

Pełnomocnictwo prokurenta jest dobre, jeśli mocodawca chce udzielić uprawnień do reprezentowania oraz zawierania umów swojemu pracownikowi lub wspólnikowi.

Pełnomocnictwo notarialne jest dobre, jeśli mocodawca chce mieć pewność, że pełnomocnictwo jest ważne i skuteczne oraz jeśli chce uniknąć ewentualnych sporu co do ważności pełnomocnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *