Tytuł egzekucyjny to dokument, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny (np. komornika), w celu odzyskania należności. Tytuł egzekucyjny jest wydawany przez sąd lub inny uprawniony organ, na podstawie którego komornik może przeprowadzić egzekucję na mieniu dłużnika.

Tytułem egzekucyjnym mogą być:

  • wyrok sądu,
  • tytuł wykonawczy wydany przez sąd na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego,
  • nakaz zapłaty wydany przez sąd,
  • postanowienie o zatwierdzeniu ugody zawartej przed mediatorem,
  • ugoda zawarta przed polubownym sądem konsumenckim,
  • inne dokumenty zastrzeżone dla prawa polskiego.

Tytuł egzekucyjny musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres dłużnika, kwotę należności i nazwisko wierzyciela.

Podstawy do wszczęcia tytułu egzekucyjnego

Podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wydanie tytułu egzekucyjnego mogą być różne, w zależności od przypadku.

  1. Wyrok sądu: jedną z podstaw do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest wyrok sądu, który stwierdza istnienie należności i nakazuje jej zapłatę.
  2. Tytuł wykonawczy: Sąd może wydać tytuł wykonawczy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, który jest podstawą do egzekucji należności.
  3. Nakaz zapłaty: Sąd może wydać nakaz zapłaty, który jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  4. Ugoda przed mediatorem: jeśli strony zawrą ugodę, którą zatwierdzi sąd, to taka ugoda może stać się podstawą do wszczęcia postępowania.

Czym jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to dokument, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny (np. komornika), w celu odzyskania należności. Tytuł wykonawczy jest wydawany przez sąd na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, który jest podstawą do egzekucji należności.

Tytuł wykonawczy jest wydawany w przypadku, gdy wierzyciel ma już tytuł egzekucyjny, np. wyrok sądowy, nakaz zapłaty, ugodę zatwierdzoną przez sąd, ale nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić egzekucji należności. W takiej sytuacji, sąd na wniosek wierzyciela wydaje tytuł wykonawczy, który umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Czym się różni tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?

Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy to dwa różne pojęcia, choć oba odnoszą się do podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny (np. komornika), w celu odzyskania należności.

Tytuł egzekucyjny to dokument, który stwierdza istnienie należności i nakazuje jej zapłatę. Tytułem egzekucyjnym mogą być: wyrok sądu, nakaz zapłaty wydany przez sąd, ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, postanowienie o zatwierdzeniu ugody, itp.

Tytuł wykonawczy jest to specjalny rodzaj dokumentu, który jest wydawany przez sąd na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Tytuł wykonawczy jest wydawany w sytuacji, gdy wierzyciel posiada już tytuł egzekucyjny, ale nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić egzekucji należności. Tytuł wykonawczy upoważnia komornika do podjęcia czynności egzekucyjnych na rzecz wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *