Skarga pauliańska to środek prawny, który pozwala wierzycielowi na unieważnienie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika przed ogłoszeniem upadłości lub przed wszczęciem postępowania sanacyjnego. Czynności te mogą mieć na celu ukrycie lub uszczuplenie majątku dłużnika, a tym samym uniemożliwienie spłaty wierzycieli.

Skarga pauliańska jest składana do sądu, który prowadzi postępowanie upadłościowe lub sanacyjne. Wierzyciel musi udowodnić, że dłużnik dokonał czynności prawnej z premedytacją, mając na celu ukrycie lub uszczuplenie majątku.

Jeśli sąd uwzględni skargę pauliańską, czynność prawna dokonana przez dłużnika zostaje unieważniona, a majątek dłużnika staje się dostępny dla wierzycieli w celu spłaty zadłużenia.

Skarga pauliańska jest ważnym narzędziem dla wierzycieli, ponieważ pozwala im na dochodzenie swoich roszczeń nawet jeśli dłużnik próbuje ukryć lub uszczuplić swój majątek.

Kiedy składa się skargę pauliańską?

Skarga pauliańska składa się w momencie gdy dłużnik zostanie ogłoszony upadłym lub gdy zostanie wszczęte postępowanie sanacyjne. Wierzyciel musi złożyć skargę w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, lub od dnia wszczęcia postępowania sanacyjnego.

Ważne jest, że skarga pauliańska może być złożona tylko przeciwko czynnościom prawnym dokonanym przez dłużnika przed dniem ogłoszenia upadłości lub przed dniem wszczęcia postępowania sanacyjnego.

Elementy skargi pauliańskiej

Skarga pauliańska składa się z kilku elementów, które muszą zostać zawarte w dokumencie, aby został on rozpatrzony przez sąd. Oto niektóre z nich:

  1. Informacje o dłużniku: Imię i nazwisko, adres, numer PESEL, NIP, REGON, informacje o działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
  2. Informacje o wierzycielu: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o roszczeniu (kwota, przedmiot, podstawa prawna).
  3. Opis czynności prawnej dokonanej przez dłużnika: Data, czas, miejsce dokonania czynności, jej przedmiot, udziałowcy, środki przymusu.
  4. Dowody: dokumenty potwierdzające czynność prawną, dowody na motywację dłużnika (np. mail, sms, rozmowy telefoniczne itp.)
  5. Wskazanie skutków jakie przyniosła czynność prawna dla wierzyciela i dla majątku dłużnika
  6. Podpis składającego skargę
  7. Wskazanie sądu do którego skarga jest składana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *