Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest dokumentem, w którym przedsiębiorca ujmuje swoje przychody oraz koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to jeden z podstawowych dokumentów rachunkowych, który pozwala na prezentację sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. KPiR składa się z dwóch części: przychodów i rozchodów. Przychody to kwoty uzyskane przez przedsiębiorstwo z tytułu sprzedaży towarów lub usług, natomiast rozchody to koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak np. koszty zakupu surowców, amortyzacja, wynagrodzenia pracowników itp.

Jakie są alternatywy dla KPiR?

Innymi formami prowadzenia księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce są:

  • Księgowość uproszczona (ryczałt ewidencjonowany)
  • Księgowość podatkowa
  • Księgowość z zastosowaniem uproszczonych zasad rachunkowości (mały rachunek kosztów)

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie KPiR. Są to m.in:

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, które nie przekroczyły w roku podatkowym przychodu w wysokości 2 mln złotych,
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które nie przekroczyły w roku podatkowym przychodu w wysokości 2 mln złotych,
  • Osoby, które prowadzą działalność rolniczą, rybacką lub leśną, jeżeli nie prowadzą działalności polegającej na wykonywaniu czynności związanych z obrotem towarami lub usługami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *