Przedawnienie roszczeń to pojęcie prawne oznaczające, że po upływie określonego terminu, osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń (np. wierzyciel) traci prawo do żądania ich zaspokojenia od dłużnika. Przedawnienie jest uregulowane w kodeksie cywilnym i jest różne dla różnych rodzajów roszczeń.

Termin przedawnienia jest różny dla różnych rodzajów roszczeń, jednak z reguły jest to kilka lat. Przykładowo, termin przedawnienia roszczeń z tytułu długu jest zwykle 3 lata, natomiast termin przedawnienia roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy jest zwykle 6 lat.

Ważne jest, aby pamiętać, że przedawnienie roszczeń rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a nie od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące roszczenie.

Kiedy dochodzi do przedawnienia roszczeń?

Dochodzi do przedawnienia roszczeń po upływie określonego terminu, który jest uregulowany w kodeksie cywilnym. Termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a nie od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące roszczenie.

Termin przedawnienia jest różny dla różnych rodzajów roszczeń. Przykładowo, termin przedawnienia roszczeń z tytułu długu jest zwykle 3 lata, natomiast termin przedawnienia roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy jest zwykle 6 lat.

Warto pamiętać, że przedawnienie roszczeń nie oznacza, że dłużnik automatycznie zostaje zwolniony z zobowiązania. Wierzyciel może nadal domagać się zaspokojenia swoich roszczeń, ale po upływie terminu przedawnienia, dłużnik może się powołać na przedawnienie i odmówić zaspokojenia roszczenia.

Co jeśli roszczenia się przedawnią?

Jeśli roszczenia się przedawnią, to oznacza, że po upływie określonego terminu, osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń (np. wierzyciel) traci prawo do żądania ich zaspokojenia od dłużnika.

W takim przypadku dłużnik może się powołać na przedawnienie i odmówić zaspokojenia roszczenia, ale jednocześnie wierzyciel może nadal próbować dochodzić swoich roszczeń w inny sposób, np. przez wystąpienie do sądu o nakazanie dłużnikowi zapłaty, czy też przez uzyskanie nakazu zajęcia wynagrodzenia, emerytury czy innych świadczeń.

Przedawnienie roszczeń oznacza również, że wierzyciel nie może już dochodzić odsetek za opóźnienie, chyba że były one ujawnione w umowie.

Warto pamiętać, że jeśli roszczenie zostanie uznane za przedawnione, to wierzyciel nie może już dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń od dłużnika, ale jego prawo do dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone wobec osób trzecich, które zobowiązane są do zaspokojenia roszczenia wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *