Ugoda z dłużnikiem to porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem, które reguluje sposób spłaty długu przez dłużnika. Ugoda może zawierać różne warunki, takie jak:

 1. Okres spłaty: Ugoda może przewidywać rozłożenie długu na raty, które dłużnik będzie spłacał w określonym czasie.
 2. Wysokość rat: Ugoda może określać wysokość rat, które dłużnik będzie spłacał.
 3. Zwiększenie wysokości długu: Ugoda może przewidywać, że dłużnik zwiększy wysokość długu o odsetki za opóźnienie.
 4. Zabezpieczenie: Ugoda może przewidywać, że dłużnik będzie musiał zabezpieczyć swoją zdolność do spłaty długu, np. poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
 5. Warunki niedotrzymania ugody: Ugoda może określać warunki, w przypadku gdy dłużnik nie będzie dotrzymywał warunków ugody, takie jak odsetki za opóźnienie lub szybsze wygaśnięcie ugody.

Ugoda z dłużnikiem może być zawarta przed sądem lub poza sądem. Warto pamiętać, że ugoda zawarta przed sądem jest wiążąca dla obu stron i może być wykonana przez komornika, natomiast ugoda zawarta poza sądem jest dobrowolna i może być wykonana tylko za zgodą obu stron.

Rodzaje ugody z dłużnikiem

Istnieją różne rodzaje ugód z dłużnikiem. Oto kilka przykładów:

 1. Ugoda o rozłożenie długu na raty: W tym przypadku dłużnik zobowiązuje się do spłaty długu w ratach, które są uzgodnione z wierzycielem.
 2. Ugoda o zaniechanie działań windykacyjnych: Wierzyciel zobowiązuje się do zaniechania działań windykacyjnych na rzecz dłużnika, jeśli ten spełni określone warunki, np. spłaci dług w ratach lub zabezpieczy swoją zdolność do spłaty długu.
 3. Ugoda o umorzenie części długu: Wierzyciel zgadza się na umorzenie części długu, jeśli dłużnik spełni określone warunki, np. spłaci pozostałą część długu w ratach lub zabezpieczy swoją zdolność do spłaty długu.
 4. Ugoda o zamianę długu na innego rodzaju wierzytelności: Wierzyciel zgadza się na zamianę długu na inną wierzytelność, np. na wierzytelność hipoteczną lub na udziały w spółce.
 5. Ugoda o wydłużenie terminu spłaty długu: Wierzyciel zgadza się na wydłużenie terminu spłaty długu, jeśli dłużnik spełni określone warunki, np. zabezpieczy swoją zdolność do spłaty długu.

Warto pamiętać, że ugoda z dłużnikiem jest dobrowolna i strony mogą ustalić w niej dowolne warunki, które uznają za słuszne. Jest to też alternatywny sposób rozwiązania sporu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, niż postępowanie sądowe.

Zalety ugody z dłużnikiem dla obu stron

Ugoda z dłużnikiem może przynieść korzyści zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Oto kilka przykładów:

 1. Dla wierzyciela:
 • Ugoda pozwala na szybsze odzyskanie długu niż przez postępowanie sądowe.
 • Ugoda pozwala na uzyskanie zabezpieczenia spłaty długu, np. poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
 • Ugoda pozwala na uniknięcie kosztów postępowania sądowego.
 1. Dla dłużnika:
 • Ugoda pozwala na rozłożenie długu na raty, co ułatwia spłatę długu.
 • Ugoda pozwala na umorzenie części długu lub zamianę długu na inny rodzaj wierzytelności.
 • Ugoda pozwala na uniknięcie kosztów postępowania sądowego oraz kosztów komorniczych.
 • Ugoda pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z postępowaniem sądowym, np. utraty płynności finansowej.
 1. Dla obu stron:
 • Ugoda pozwala na uniknięcie negatywnych emocji związanych z procesem sądowym.
 • Ugoda pozwala na szybsze zakończenie sporu niż przez postępowanie sądowe.
 • Ugoda pozwala na elastyczne rozwiązanie sporu, które lepiej odpowiada potrzebom obu stron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *