Koszty bezpośrednie to koszty, które są bezpośrednio związane z produkcją lub sprzedażą danego produktu lub usługi. Są to koszty, które można łatwo przypisać do konkretnego produktu lub usługi.

Przykłady kosztów bezpośrednich to:

  • Koszty surowców i materiałów potrzebnych do produkcji
  • Koszty wynagrodzenia pracowników związanych z produkcją lub sprzedażą
  • Koszty amortyzacji maszyn i urządzeń związanych z produkcją
  • Koszty transportu i dystrybucji produktów

Koszty bezpośrednie są ważne dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają na określenie kosztów produkcji lub sprzedaży danego produktu lub usługi, co jest konieczne do określenia marży i ceny produktów lub usług. Inaczej koszty bezpośrednie są kosztami, które można przypisać konkretnemu produktowi lub usłudze, a ich pochodzenie jest łatwe do udokumentowania.

Koszty pośrednie to koszty, które nie są bezpośrednio związane z produkcją lub sprzedażą danego produktu lub usługi, ale są konieczne do jej wykonania. Są to koszty, które trudno przypisać do konkretnego produktu lub usługi.

Przykłady kosztów pośrednich to:

  • Koszty wynagrodzenia pracowników niezwiązanych bezpośrednio z produkcją lub sprzedażą (np. księgowości, administracji)
  • Koszty utrzymania budynków i urządzeń (np. ogrzewanie, oświetlenie)
  • Koszty usług zewnętrznych (np. usługi księgowe, doradcze)
  • Koszty związane z marketingiem i reklamą.

Koszty pośrednie są ważne dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają na określenie całkowitych kosztów działalności przedsiębiorstwa, co jest konieczne do określenia marży i ceny produktów lub usług. Koszty pośrednie są trudne do przypisania konkretnemu produktowi lub usłudze.

Jak księgować koszty bezpośrednie i pośrednie w KPiR?

Koszty bezpośrednie i pośrednie księguje się w KPiR w następujący sposób:

  1. Koszty bezpośrednie: te koszty są przypisywane bezpośrednio do produktów lub usług i są ujmowane w kosztach produkcji lub sprzedaży. Są to koszty, które można łatwo przypisać do konkretnego produktu lub usługi, takie jak koszty surowców i materiałów, wynagrodzenie pracowników związanych z produkcją lub sprzedażą, amortyzacja maszyn i urządzeń związanych z produkcją, transport i dystrybucja produktów.
  2. Koszty pośrednie: te koszty są przypisywane do całej działalności przedsiębiorstwa, a nie tylko do konkretnego produktu lub usługi. Są to koszty, które trudno przypisać do konkretnego produktu lub usługi, takie jak koszty wynagrodzenia pracowników niezwiązanych bezpośrednio z produkcją lub sprzedażą, utrzymanie budynków i urządzeń, usługi zewnętrzne, marketing i reklama. Koszty pośrednie zazwyczaj są rozliczane jako koszty administracji i są ujmowane jako koszty ogólnego zarządu.

W KPiR koszty bezpośrednie i pośrednie powinny być ujmowane w odpowiedni sposób, zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *