Strategia personalna to plan działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Jej celem jest dopasowanie liczby i jakości pracowników do potrzeb biznesowych firmy oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy, aby pracownicy byli zmotywowani i chętni do rozwijania swoich kompetencji.

Strategia personalna obejmuje kilka istotnych elementów, w tym:

 • planowanie zatrudnienia – określenie liczby i kwalifikacji pracowników potrzebnych do realizacji celów biznesowych firmy
 • rekrutacja i selekcja pracowników – proces pozyskiwania i wyboru odpowiednich kandydatów na dane stanowiska
 • rozwój i szkolenie pracowników – działania mające na celu rozwój kompetencji pracowników i przygotowanie ich do pełnienia nowych ról w firmie
 • motywowanie pracowników – działania mające na celu zwiększenie motywacji pracowników do wykonywania swoich obowiązków
 • polityka wynagrodzeń i benefitów – określenie systemu wynagradzania i benefitów, które zachęcają pracowników do pozostania w firmie i rozwijania swoich kompetencji

Ogólnie rzecz biorąc, strategia personalna pozwala firmie na lepsze wykorzystanie potencjału swoich pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe i większą przewagę konkurencyjną.

Elementy strategii personalnej w firmie

Elementy strategii personalnej w firmie obejmują:

 1. Planowanie zatrudnienia – określenie liczby i kwalifikacji pracowników potrzebnych do realizacji celów biznesowych firmy.
 2. Rekrutacja i selekcja pracowników – proces pozyskiwania i wyboru odpowiednich kandydatów na dane stanowiska, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości pracowników.
 3. Rozwój i szkolenie pracowników – działania mające na celu rozwój kompetencji pracowników i przygotowanie ich do pełnienia nowych ról w firmie.
 4. Motywowanie pracowników – działania mające na celu zwiększenie motywacji pracowników do wykonywania swoich obowiązków.
 5. Polityka wynagrodzeń i benefitów – określenie systemu wynagradzania i benefitów, które zachęcają pracowników do pozostania w firmie i rozwijania swoich kompetencji.
 6. Zarządzanie zmianami – zarządzanie zmianami organizacyjnymi, w tym restrukturyzacją, przejęciami czy rozwojem biznesu.
 7. Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja i zarządzanie ryzykami związanymi z zasobami ludzkimi, takimi jak np. brak odpowiedniego personelu, brak motywacji, brak wiedzy specjalistycznej, itp.
 8. Zarządzanie relacjami z pracownikami – budowanie pozytywnych relacji z pracownikami, w tym przez komunikację, dialog, pracę nad rozwiązywaniem problemów, itp.
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zarządzanie zasobami ludzkimi w celu zwiększenia efektywności pracy, zwiększenia zadowolenia pracowników i poprawy wyników biznesowych.

Jak przygotować strategię personalną w firmie?

Aby przygotować strategię personalną w firmie, należy przeprowadzić kilka kluczowych kroków:

 1. Analiza sytuacji – należy przeanalizować obecną sytuację związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie, w tym liczbę i kwalifikacje pracowników, poziom motywacji, system wynagradzania czy poziom zadowolenia pracowników.
 2. Określenie celów – należy określić cele, jakie chce się osiągnąć związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, np. zwiększenie poziomu motywacji, poprawa jakości pracowników czy zwiększenie efektywności pracy.
 3. Tworzenie planu działań – należy opracować plan działań, które pozwolą na osiągnięcie określonych celów, np. rozwój szkoleń, zmiana systemu wynagradzania czy poprawa relacji z pracownikami.
 4. Wdrożenie strategii – należy przeprowadzić wdrożenie opracowanej strategii, które pozwoli na realizację planu działań i osiągnięcie celów.
 5. Monitoring i ewaluacja – należy regularnie monitorować i ewaluować skuteczność działań, aby móc w razie potrzeby dokonać korekt i poprawić działania w celu osiągnięcia lepszych rezultatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *