Zarządzanie kapitałem obrotowym (ang. working capital management) to proces, który polega na zarządzaniu aktywami i pasywami krótkoterminowymi przedsiębiorstwa, takimi jak zapasy, należności i zobowiązania, w celu zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa i płynności finansowej. Celem zarządzania kapitałem obrotowym jest zwiększenie efektywności gospodarowania środkami finansowymi i minimalizowanie ryzyka finansowego.

Zarządzanie kapitałem obrotowym obejmuje między innymi:

  1. Określenie potrzeb kapitału obrotowego: przedsiębiorstwo musi określić, jakiego kapitału potrzebuje, aby pokryć koszty operacyjne i rozwój biznesu.
  2. Optymalizacja zapasów: przedsiębiorstwo musi określić, jakiego rodzaju i ilości zapasów potrzebuje, aby zapewnić ciągłość dostaw i uniknąć nadmiernych kosztów magazynowania.
  3. Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami: przedsiębiorstwo musi określić, jakiego rodzaju i ilości należności oraz zobowiązań potrzebuje

Zasady zarządzania kapitałem obrotowym

Podstawowe zasady zarządzania kapitałem obrotowym to:

  1. Optymalizacja zapasów: przedsiębiorstwo powinno dostosowywać ilość i rodzaj zapasów do potrzeb biznesowych, aby uniknąć nadmiernych kosztów magazynowania i zapewnić ciągłość dostaw.
  2. Skrócenie cyklu obrotu należności: przedsiębiorstwo powinno dążyć do skrócenia okresu, w jakim odzyskuje należności od klientów, aby zwiększyć płynność finansową.
  3. Proaktywne zarządzanie zobowiązaniami: przedsiębiorstwo powinno dążyć do skrócenia okresu, w jakim płaci swoim dostawcom, aby zwiększyć płynność finansową.
  4. Monitorowanie i kontrola kapitału obrotowego: przedsiębiorstwo powinno regularnie monitorować i kontrolować poziom kapitału obrotowego

Kapitał obrotowy, czyli jaki?

Kapitał obrotowy (ang. working capital) jest to kwota, która jest potrzebna do pokrycia kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Kapitał obrotowy składa się z aktywów krótkoterminowych oraz pasywów krótkoterminowych.

Aktywa krótkoterminowe to:

  • zapasy (materiały, towary, produkty gotowe)
  • należności (pieniądze, które przedsiębiorstwo ma należne od klientów)

Pasywa krótkoterminowe to:

  • zobowiązania (pieniądze, które przedsiębiorstwo ma do zapłaty dostawcom, bankom, podatkom)

Kapitał obrotowy jest różnicą między aktywami krótkoterminowymi a pasywami krótkoterminowymi. Jeśli aktywa krótkoterminowe są większe od pasywów krótkoterminowych, oznacza to, że przedsiębiorstwo ma pozytywny kapitał obrotowy, co jest pożądane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *