Fundacja to organizacja pozarządowa, która ma na celu realizację określonego celu lub celów publicznych. Może być finansowana przez darowizny, dotacje lub inne źródła pieniędzy. Celem fundacji może być np. promowanie kultury, ochrona środowiska, pomoc dla osób potrzebujących, działalność edukacyjna lub badawcza. Fundacje różnią się od innych organizacji pozarządowych tym, że ich majątek jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony na wynagrodzenie dla członków czy zarządu.

Jak ją założyć?

Aby założyć fundację, należy przejść kilka kroków:

  1. Określenie celów i zadań fundacji: należy jasno określić, jaki cel ma spełniać fundacja oraz jakie działania będą podejmowane, aby ten cel osiągnąć.
  2. Przygotowanie statutu: statut fundacji musi zawierać informacje takie jak nazwa fundacji, siedziba, cel, zakres działalności, sposób finansowania, zasady powoływania i odwoływania organów fundacji, warunki likwidacji.
  3. Rejestracja fundacji: po przygotowaniu statutu, należy złożyć wniosek o rejestrację fundacji w odpowiednim urzędzie (w Polsce jest to KRS), wraz z niezbędnymi dokumentami i opłatą rejestracyjną.
  4. Ustanowienie funduszu założycielskiego: fundacja musi posiadać pewne środki finansowe, aby mogła rozpocząć działalność, dlatego należy ustanowić fundusz założycielski, który będzie stanowił zabezpieczenie działalności fundacji.
  5. Powołanie organów fundacji: po rejestracji fundacji należy powołać organy fundacji takie jak zarząd, rada fundacji czy komisja rewizyjna.

Opodatkowanie

Fundacje w większości krajów są zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ ich celem jest realizacja celów publicznych, a nie osiąganie zysku. W Polsce na przykład, fundacje są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustawy o fundacjach. Mogą jednak być zobowiązane do opodatkowania swoich dochodów z tytułu działalności gospodarczej, jeżeli taką prowadzą.

Fundacje mogą również być zwolnione z podatku od darowizn, jeśli są one przeznaczone na cele publiczne. W Polsce na przykład, darczyńcy mogą odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych nie więcej niż 6% swojego dochodu, jeśli przekazują darowiznę na rzecz fundacji o celach publicznych.

Jednak każdy kraj ma swoje specyficzne regulacje dotyczące opodatkowania fundacji, dlatego ważne jest aby sprawdzić jakie są przepisy w danym kraju i zasięgnąć rady prawnej.

Jak rozliczać fundację?

Aby rozliczyć fundację, należy przede wszystkim prowadzić jej księgowość i udokumentować wszystkie przychody i wydatki. Należy również przygotować i złożyć roczne sprawozdanie finansowe, które powinno zawierać informacje o działalności i sytuacji finansowej fundacji. W Polsce fundacje podlegają przepisom ustawy o fundacjach oraz podatkowym, dlatego też należy pamiętać o złożeniu deklaracji podatkowej oraz rocznego sprawozdania finansowego do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *