Orzecznictwo Sądu Najwyższego (SN) to zbiór orzeczeń i postanowień wydawanych przez Sąd Najwyższy, który jest najwyższą instancją sądową w Polsce. Orzecznictwo SN ma duże znaczenie dla rozwoju polskiego prawa, ponieważ jego orzeczenia są precedensowe i obowiązują niższe sądy. Orzecznictwo SN jest także ważnym źródłem informacji dla praktyków prawnych, naukowców i studentów prawa.

Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia kwestii prawnych wymagających jednolitego stanowiska. W Polsce istnieją różne tryby odwołania się od orzeczeń niższych sądów, zależnie od rodzaju sprawy, w której one zostały wydane.

W przypadku spraw cywilnych, karnej i niektórych innych spraw administracyjnych, Sąd Najwyższy orzeka w składzie 7 sędziów jako instancja odwoławcza, jedynie w sprawach, które zostały skierowane do niego za pośrednictwem kasacji, wniesionej przez jedną ze stron.

Jeśli chodzi o sprawy skargi kasacyjnej, sąd najwyższy orzeka w składzie 3 sędziów, i jest to instancja odwoławcza dla orzeczeń sądów niższych, jednak nie jest to jedyny tryb odwoławczy w sądach powszechnych.

W przypadku skargi nadzwyczajnej Sąd Najwyższy orzeka jako instancja pierwszej instancji i rozpatruje skargi dotyczące spraw proceduralnych.

Procedura rozpatrywania sprawy przez SN

Procedura rozpatrywania sprawy przez Sąd Najwyższy różni się w zależności od trybu odwołania od orzeczenia niższego sądu.

W przypadku skargi kasacyjnej, procedura rozpatrywania sprawy przez Sąd Najwyższy polega na następujących krokach:

  1. Wniosek o rozpatrzenie sprawy składa się do Sądu Najwyższego w formie pisemnej.
  2. Sąd Najwyższy przeprowadza wstępną ocenę zasadności skargi kasacyjnej. Jeśli skarga nie spełnia wymogów formalnych, zostaje ona odrzucona.
  3. Jeśli skarga jest uznana za zasadną, Sąd Najwyższy przeprowadza rozprawę.
  4. Podczas rozprawy Sąd Najwyższy słucha argumentów stron oraz przeprowadza dyskusję na temat kwestii prawnych związanych z sprawą.
  5. Po zakończeniu rozprawy Sąd Najwyższy podejmuje decyzję i wydaje orzeczenie.

W przypadku skargi nadzwyczajnej procedura jest nieco inna, bo skarga ta dotyczy spraw proceduralnych, gdzie sąd Najwyższy orzeka jako instancja pierwszej instancji.

W przypadku skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o wznowienie postępowania, procedura rozpatrywania sprawy przez Sąd Najwyższy jest bardziej skomplikowana, ponieważ polega na przeprowadzeniu postępowania dowodowego, a nie tylko na rozprawie.

Zawsze ważne jest zwrócenie uwagi na to, że Sąd Najwyższy orzeka jedynie w zakresie zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej, a jego orzeczenia są precedensowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *