Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa na dany okres (np. rok obrotowy) oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz noty objaśniającej.

Bilans przedstawia aktywa i pasywa przedsiębiorstwa na dzień bilansowy, czyli na dzień, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Rachunek zysków i strat przedstawia wynik finansowy przedsiębiorstwa za dany okres, czyli przychody, koszty i zysk lub stratę.

Nota objaśniająca to dokument, który zawiera dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Sprawozdanie finansowe jest ważnym narzędziem do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jest ono przeznaczone dla różnych interesariuszy, takich jak inwestorzy, kredytodawcy, regulujące organy państwowe, pracownicy i konsumenci.

Kto je sporządza?

Sprawozdania finansowe sporządzają zarządy lub rady nadzorcze spółek, przedsiębiorstw i instytucji. Mogą być one przygotowywane przez specjalistów finansów lub biegłych rewidentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *