Darowizna to przekazanie przez jedną osobę (darowizna) lub kilka osób (wspólna darowizna) bezpłatnie określonej rzeczy lub prawa na rzecz innej osoby. Może być to przekazanie pieniędzy, nieruchomości, dzieła sztuki lub innego dobra materialnego. Często jest to forma wsparcia finansowego dla osób potrzebujących, organizacji charytatywnych lub instytucji kulturalnych.

Zachowek to prawo do części majątku pozostawionego przez zmarłego, przysługujące określonym osobom z rodziny zmarłego, takim jak dzieci, wnuki, małżonek. Celem zachowku jest zabezpieczenie interesów osób bliskich zmarłego, które mogłyby być pokrzywdzone w wyniku testamentu lub braku testamentu. W Polsce, jeśli spadkodawca nie przewidział w testamencie zachowku dla dzieci lub małżonka, oni mają prawo do zachowku w wysokości odpowiedniej części majątku spadkowego. Zachowek przysługuje wyłącznie osobom bliskim zmarłego i jest roszczeniem pieniężnym.

Darowizna a zachowek – podobieństwa i różnice

Darowizna i zachowek są dwoma różnymi instytucjami prawnymi, które mają na celu ochronę interesów osób bliskich zmarłego.

Podobieństwa:

  • obie instytucje dotyczą przekształcania majątku po śmierci osoby
  • obie mogą dotyczyć nieruchomości i ruchomości
  • obie mają na celu ochronę interesów osób bliskich zmarłego

Różnice:

  • Darowizna jest darowizną udzieloną przez żyjącego jeszcze, zaś zachowek jest roszczeniem osób uprawnionych do zachowku po śmierci darczyńcy.
  • Darowizna jest dobrowolnym aktem woli, zaś zachowek jest roszczeniem przysługującym na podstawie ustawy.
  • W przypadku darowizny, darczyńca może określić warunki i ograniczenia, zaś w przypadku zachowku nie ma takiej możliwości.
  • Osoby uprawnione do zachowku są określone ustawowo (małżonek, dzieci, wnuki itp.), zaś darczyńca w przypadku darowizny może wybrać dowolną osobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *