Wykonanie zastępcze to metoda egzekucji należności, polegająca na zajęciu i sprzedaży majątku dłużnika, którego przedmiotem jest realizacja należności. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada dostatecznej ilości majątku, aby spłacić swoje zobowiązania, wierzyciel może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zastosowanie wykonania zastępczego. Sąd po rozpatrzeniu takiego wniosku może nakazać zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika, którego wartość zaspokoi zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela.

Jak przebiega?

Wykonanie zastępcze jest procesem egzekucyjnym, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela przez zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika. Przebieg tego procesu jest następujący:

  1. Wierzyciel złoży wniosek o wykonanie zastępcze do sądu. Wniosek ten musi zawierać informacje dotyczące roszczeń wierzyciela, dane dłużnika oraz informacje o jego majątku.
  2. Sąd rozpatrzy wniosek i, jeśli uzna go za zasadny, nakłada na dłużnika obowiązek przedstawienia informacji o swoim majątku.
  3. Następnie sąd przeprowadza postępowanie zabezpieczające, w wyniku którego zajmuje majątek dłużnika.
  4. Sąd wyznacza termin sprzedaży zajętego majątku i powiadamia o tym dłużnika i wierzyciela.
  5. Sprzedaż majątku przeprowadzana jest przez komornika sądowego, który dokonuje licytacji zajętego majątku.
  6. Dochód z licytacji przeznaczany jest na spłatę zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela.
  7. Jeśli po sprzedaży majątku nadal pozostają niezaspokojone roszczenia wierzyciela, sąd może ponowić postępowanie wykonawcze wobec dłużnika lub przeprowadzić inne działania mające na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Warto pamiętać, że proces wykonania zastępczego jest długotrwały i może trwać nawet kilka miesięcy, a dłużnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec zajęcia i sprzedaży jego majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *