Upadłość likwidacyjna to forma postępowania upadłościowego, którego celem jest zakończenie działalności dłużnika i rozwiązanie jego zobowiązań. W tym przypadku, nie ma możliwości restrukturyzacji zobowiązań dłużnika ani dalszej działalności.

Podczas postępowania likwidacyjnego, majątek dłużnika jest przejmowany przez syndyka, który jest upoważniony do sprzedaży go, aby pokryć koszty postępowania i zaspokoić roszczenia wierzycieli. Syndyk jest odpowiedzialny za rozliczenie wszystkich zobowiązań dłużnika i podzielenie środków uzyskanych z jego majątku między wierzycieli według kolejności ich roszczeń.

Upadłość likwidacyjna jest stosowana w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie restrukturyzować swoich zobowiązań, a jego majątek jest niewystarczający, aby pokryć koszty postępowania i zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Czym jest upadłość układowa?

Upadłość układowa jest formą postępowania upadłościowego, której celem jest restrukturyzacja zobowiązań dłużnika w celu ich spłaty. W tym przypadku, dłużnik jest w stanie kontynuować działalność po zakończeniu postępowania.

Proces upadłości układowej rozpoczyna się, gdy dłużnik zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości układowej, w którym przedstawia swój plan restrukturyzacji zobowiązań. Plan ten musi zostać zatwierdzony przez sąd i zaakceptowany przez większość wierzycieli.

W trakcie postępowania układowego, dłużnik jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego spisu swojego majątku i zobowiązań oraz do przedstawienia planu spłaty wierzycieli. Sąd może zatwierdzić plan układowy, jeśli uzna, że jest on zgodny z interesem wierzycieli i dłużnika.

Jeśli plan zostanie zatwierdzony, dłużnik jest zobowiązany do jego realizacji, a wierzyciele są zobowiązani do zgody na jego warunki. W przypadku realizacji planu układowego, dłużnik jest zwolniony z pozostałych zobowiązań, które nie zostały objęte planem.

Upadłość układowa jest stosowana w przypadku, gdy dłużnik jest w stanie restrukturyzować swoje zobowiązania i kontynuować działalność po zakończeniu postępowania.

Podobieństwa i różnice

Upadłość likwidacyjna i upadłość układowa to dwa różne rodzaje postępowania upadłościowego.

Upadłość likwidacyjna jest postępowaniem, którego celem jest likwidacja majątku dłużnika i rozdzielenie go pomiędzy wierzycielami. Celem tego postępowania jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli, a nie restrukturyzacja długu i ratowanie dłużnika.

Upadłość układowa jest postępowaniem, którego celem jest zawarcie układu między dłużnikiem a wierzycielami, który pozwala na restrukturyzację długu i ratowanie dłużnika. Celem tego postępowania jest umożliwienie dłużnikowi spłaty swoich długów w określonym czasie i na określonych warunkach, co pozwala uniknąć jego likwidacji.

Różnicą między tymi dwoma rodzajami postępowania jest cel, jaki się przed nimi stawia. W przypadku upadłości likwidacyjnej celem jest likwidacja majątku dłużnika, podczas gdy w przypadku upadłości układowej celem jest ratowanie dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *