Zawarcie ugody z dłużnikiem oznacza, że wierzyciel i dłużnik ustalają warunki spłaty zadłużenia poza postępowaniem sądowym. W ramach ugody strony mogą ustalić np. wysokość rat, sposób ich spłaty, czy też warunki przedłużenia terminu płatności. Ugoda pozwala na uniknięcie dalszych kosztów postępowania sądowego i jest często alternatywą dla postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego.

Rodzaje ugody, którą można zawrzeć z dłużnikiem

Istnieje kilka rodzajów ugód, które można zawrzeć z dłużnikiem. Oto niektóre z nich:

  1. Ugoda przedwstępna – jest to ugoda, która zostaje zawarta przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub egzekucyjnego, która reguluje warunki spłaty długu.
  2. Ugoda układowa – jest to ugoda, którą zawiera się w trakcie trwania postępowania układowego. Umożliwia ona dłużnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, dojście do porozumienia z wierzycielami i uregulowanie swoich zobowiązań w ramach postępowania układowego.
  3. Ugoda likwidacyjna – jest to ugoda, którą zawiera się w trakcie trwania postępowania likwidacyjnego. Umożliwia ona dłużnikowi, który jest już w fazie likwidacji, dojście do porozumienia z wierzycielami i uregulowanie swoich zobowiązań w ramach postępowania likwidacyjnego.
  4. Ugoda rozłożenie na raty – jest to ugoda, która pozwala dłużnikowi rozłożyć zadłużenie na raty i spłacać je w określonych terminach.
  5. Ugoda z odstąpieniem od części długu – jest to ugoda, która pozwala dłużnikowi na odstąpienie od części swojego długu w zamian za uiszczenie pozostałej części w określonym terminie.

Wszystko to są różne rodzaje ugód, które można zawrzeć z dłużnikiem, jednakże to czy i jakie z nich będą miały zastosowanie zależy od indywidualnej sytuacji i ustaleń między wierzycielem a dłużnikiem.

Co to daje?

Zawarcie ugody z dłużnikiem może przynieść wiele korzyści dla wierzyciela i dłużnika. Dla wierzyciela ugoda pozwala na szybkie uzyskanie zwrotu należności, bez konieczności przeprowadzania długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. Dla dłużnika natomiast ugoda pozwala na rozłożenie zobowiązania na raty lub odroczenie terminu spłaty, co ułatwia spłatę długu. Ugoda może być zawarta na różne sposoby, np. przez umorzenie części długu, zmianę warunków spłaty, czy też wprowadzenie rozłożenia na raty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *