Dyscyplinarka to rodzaj postępowania służbowego, którego celem jest ustalenie odpowiedzialności pracownika za naruszenie przepisów wewnątrzzakładowych lub przepisów prawa pracy. W toku postępowania dyscyplinarnego pracodawca może nałożyć na pracownika karę dyscyplinarną, taką jak: upomnienie, nagana, kara pieniężna, a w skrajnych przypadkach – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Jak przebiega dyscyplinarka?

Dyscyplinarka to postępowanie przeprowadzane przez pracodawcę w celu ukarania pracownika za nieprzestrzeganie przepisów wewnątrzzakładowych lub naruszenie obowiązków pracowniczych. Postępowanie dyscyplinarne rozpoczyna się wszczęciem przez pracodawcę postępowania wyjaśniającego, w którym zbierane są dowody i zeznania świadków. Następnie pracodawca podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzeniu. Jeśli postępowanie jest kontynuowane, pracownik jest wezwany na rozprawę dyscyplinarną, na której ma możliwość brania udziału i przedstawiania swoich racji. Po rozprawie pracodawca podejmuje decyzję o ewentualnym ukaraniu pracownika, które może polegać na upomnieniu, nagany, zwolnieniu z pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy do sądu pracy.

W jakich sytuacjach się ją stosuje?

Dyscyplinarka jest procedurą stosowaną w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę lub wewnętrznych przepisów i regulaminów obowiązujących w danej firmie. Przykłady sytuacji, w których stosuje się dyscyplinarkę, to m.in. nieusprawiedliwione nieobecności, rażące naruszenie przez pracownika dyscypliny pracy, nieodpowiednie zachowanie wobec innych pracowników czy klientów, czy też nieodpowiednie wykonywanie swoich obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *