Rzecznik Praw Przedsiębiorców jest urzędnikiem państwowym, którego zadaniem jest ochrona praw przedsiębiorców oraz promowanie ich interesów. Do jego głównych zadań należy:

  • rozpatrywanie skarg przedsiębiorców dotyczących naruszeń ich praw,
  • występowanie do właściwych organów o podjęcie działań mających na celu usunięcie naruszeń praw przedsiębiorców,
  • doradztwo dla przedsiębiorców dotyczące ich praw i obowiązków,
  • monitorowanie i analizowanie sytuacji prawnej przedsiębiorców,
  • współpraca z innymi organami i instytucjami zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców jest powoływany przez rząd i jest odpowiedzialny bezpośrednio przed nim. Rzecznik Praw Przedsiębiorców jest przedstawicielem rządu w kontaktach z przedsiębiorcami oraz reprezentuje ich interesy wobec innych organów państwa.

Kiedy należy zgłosić się do rzecznika praw przedsiębiorców?

Należy zgłosić się do Rzecznika Praw Przedsiębiorców, gdy:

  • doznałeś szkody lub poniósłeś straty w wyniku naruszenia swoich praw jako przedsiębiorcy,
  • masz problem z działalnością administracji publicznej lub innej instytucji w zakresie realizacji swoich praw jako przedsiębiorcy,
  • potrzebujesz porady dotyczącej swoich praw i obowiązków jako przedsiębiorcy,
  • chcesz zgłosić nieprawidłowości lub naruszenia praw przedsiębiorców w danym obszarze.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców jest do dyspozycji przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z jego pomocy i doradztwa. Zgłoszenie może być dokonane za pośrednictwem poczty, telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Rzecznika.

Czy on może mnie reprezentować?

Rzecznik Praw Przedsiębiorców może Ci pomóc w rozwiązaniu problemów dotyczących Twoich praw jako przedsiębiorcy, jednak nie jest on Twoim pełnomocnikiem ani przedstawicielem procesowym. Oznacza to, że nie może on działać w Twoim imieniu ani reprezentować Cię w postępowaniu administracyjnym czy sądowym. Rzecznik Praw Przedsiębiorców jest urzędnikiem państwowym, którego zadaniem jest ochrona praw przedsiębiorców oraz promowanie ich interesów. Może on przeprowadzać kontrole, występować do właściwych organów o podjęcie działań mających na celu usunięcie naruszeń praw przedsiębiorców, doradzać, jednak nie ma on uprawnień do reprezentowania przedsiębiorcy. W przypadku chęci reprezentowania swoich interesów przez pełnomocnika, przedsiębiorca powinien poszukać pomocy u adwokata lub radcy prawnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *