Wypowiedzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło powinno odbyć się w formie pisemnej i być dostarczone do drugiej strony z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku umowy zlecenia wymagane jest 7 dni wypowiedzenia, natomiast w przypadku umowy o dzieło termin wypowiedzenia jest uzgadniany pomiędzy stronami. W treści wypowiedzenia powinny znaleźć się przesłanki jego wystosowania, a także wyznaczony termin jego wejścia w życie. Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy jest ważne tylko wówczas, gdy zostanie dostarczone do drugiej strony.

Przepisy prawa

W przepisach prawnych wypowiedzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 741 Kodeksu cywilnego, umowa zlecenia może być wypowiedziana przez każdą ze stron bez podania przyczyny i z zachowaniem okresu wypowiedzenia w wysokości co najmniej dwóch tygodni. Natomiast w przypadku umowy o dzieło wypowiedzenie jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy dzieło jest niemożliwe do wykonania lub gdy zleceniodawca nie spełnia swoich obowiązków. Okres wypowiedzenia w tym przypadku jest uzależniony od długości trwania umowy i wynosi co najmniej 7 dni.

Wypowiedzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło może nastąpić w każdym momencie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z przepisów prawnych. Okres ten zależy od długości trwania umowy i wynosi odpowiednio od jednego do trzech miesięcy. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać wyraźne wskazanie powodu wypowiedzenia. Ostateczną decyzję w sprawie wypowiedzenia podejmuje zlecający lub zamawiający.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *