Konstytucja przedsiębiorców to ustawa, która ma na celu ułatwienie działalności gospodarczej i ochronę praw przedsiębiorców. W Polsce ustawa ta zwana jest także „Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej” z dnia 2 lipca 2018 roku.

Konstytucja przedsiębiorców zawiera przede wszystkim przepisy dotyczące:

  • Ułatwień w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, w tym skrócenie procedur rejestracyjnych i zwiększenie możliwości załatwiania spraw przez internet.
  • Ochrony praw przedsiębiorców przed nadmiernymi wymaganiami administracyjnymi i sankcjami.
  • Zwiększenie swobody działalności gospodarczej, poprzez likwidację lub ograniczenie regulacji dotyczących działalności gospodarczej.
  • Uproszczenie procedur związanych z likwidacją działalności gospodarczej.
  • Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa, które mają zwiększać przejrzystość i przewidywalność działań organów administracji państwowej.

Celem konstytucji przedsiębiorców jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przez ułatwienie procedur i ochronę praw przedsiębiorców przed nadmiernym regulowaniem i sankcjami.

Najważniejsze zapisy konstytucji, dotyczące przedsiębiorców

Konstytucja Polski, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku, nie zawiera specjalnych zapisów dotyczących przedsiębiorców. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka artykułów, które mają znaczenie dla działalności gospodarczej.

Artykuł 20 mówi, że „wolność działalności gospodarczej jest zagwarantowana”, co oznacza, że każdy ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej bez ingerencji państwa.

Artykuł 21 stanowi, że „państwo chroni swobodę konkurencji”, a Artykuł 22 mówi, że „własność jest równo chroniona przed jej nieuzasadnionym ograniczaniem przez państwo i ochroniona przed bezprawnym rozporządzaniem”.

Artykuł 31 stanowi, że „wolność prowadzenia działalności gospodarczej podlega ograniczeniom ustanowionym ustawą, w celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, moralności publicznej oraz wolności i praw innych osób.”

Artykuł 32 mówi, że „wolność przedsiębiorczości podlega również ograniczeniom określonym w ustawie, które mają na celu zapobieżenie monopolizacji rynku lub ochrony interesów konsumentów.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *