Spadki to przekazywanie majątku po śmierci osoby zmarłej na rzecz jej spadkobierców. Darowizny to przekazywanie majątku za życia, zwykle z pominięciem formalności związanych z testamentem. Oba są regulowane przez prawo spadkowe.

Opodatkowanie spadków i darowizn

Spadki i darowizny są opodatkowane na podstawie przepisów o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowanie spadków i darowizn jest różne w zależności od kraju, ale zwykle składa się z dwóch elementów: podatku od nabycia i podatku od posiadania. Podatek od nabycia jest naliczany od wartości przedmiotów objętych spadkiem lub darowizną, a podatek od posiadania jest naliczany od wartości przedmiotów posiadanych przez spadkobierców lub obdarowanych. W Polsce podatek od spadków i darowizn jest naliczany od nabycia, jednakże od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy m.in. darowizn dla dzieci, małżonka, rodziców, dziadków oraz rodzeństwa.

Najważniejsze przepisy prawa spadkowego

Najważniejsze przepisy prawa spadkowego to:

 1. Prawo do dziedziczenia – każdy ma prawo do dziedziczenia po zmarłym, z wyjątkiem przypadków wyłączenia dziedziczenia określonych w ustawie.
 2. Dziedziczenie ustawowe – jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu, dziedziczenie następuje według ustawowych zasad dziedziczenia.
 3. Dziedziczenie testamentowe – jeśli spadkodawca sporządził testament, dziedziczenie następuje według jego postanowień.
 4. Zasady dziedziczenia – kto pierwszeństwo dziedziczenia, jakie są pierwszeństwa i zasady dziedziczenia między spadkobiercami ustawowymi
 5. Powództwo o stwierdzenie nabycia spadku – osoba, która twierdzi, że jest spadkobiercą, może wystąpić z powództwem o stwierdzenie nabycia spadku.
 6. Zachowek – prawo do zachowku przysługuje bliskim krewnym spadkodawcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po jego śmierci.

Najważniejsze przepisy dotyczące darowizn

Najważniejsze przepisy dotyczące darowizn to:

 1. Zasada swobody darowizn – każda osoba ma prawo do rozporządzania swoim majątkiem, w tym dokonywania darowizn.
 2. Limity darowizn – istnieją limity darowizn, które można dokonać bez odprowadzenia podatku od darowizn.
 3. Podatek od darowizn – Darowizny powyżej limitów podlegają opodatkowaniu według stawek podatku od darowizn, zależnie od wysokości darowizny i stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.
 4. Umowa darowizny – Darowizna musi być zawarta w formie aktu notarialnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 5. Warunki darowizny – Darowizna może być uzależniona od spełnienia określonego warunku lub dokonana na rzecz określonej osoby, np. na rzecz dziecka lub wnuka.
 6. Cofnięcie darowizny – Darowizna może być cofnięta przez darczyńcę, pod warunkiem, że nie nastąpiło już przeniesienie własności na obdarowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *