Ogłoszenie upadłości to formalny akt, który oznacza, że dana osoba fizyczna lub prawna jest niezdolna do spłaty swoich zobowiązań. W takiej sytuacji sąd rejestrowy ogłasza upadłość dłużnika na podstawie wniosku wierzyciela lub dłużnika.

Ogłoszenie upadłości oznacza, że zostaje powołany syndyk, który ma za zadanie zarządzać majątkiem dłużnika i przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Celem postępowania jest uregulowanie sytuacji dłużnika poprzez spłatę jego wierzycieli w miarę możliwości z majątku dłużnika.

W Polsce istnieją dwa rodzaje upadłości : upadłość konsumencka i upadłość przedsiębiorcy. Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej a upadłość przedsiębiorcy dla osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Ogłoszenie upadłości jest ostatecznym rozwiązaniem dla dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i pozwala na rozwiązanie jego trudnej sytuacji finansowej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest dokumentem, który zostaje złożony w sądzie rejestrowym przez dłużnika lub jego wierzyciela. Wniosek musi zawierać określone informacje takie jak:

 • dane osoby składającej wniosek (dłużnika lub wierzyciela),
 • dane dłużnika (imię i nazwisko, PESEL, adres, NIP, REGON),
 • informacje o sytuacji majątkowej dłużnika,
 • informacje o wierzycielach,
 • propozycję planu spłaty wierzycieli,
 • podpis składającego wniosek.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony przez wierzyciela, to musi on przedstawić dowody swojego zadłużenia, takie jak np. tytuł wykonawczy, faktury itp.

Sąd po złożeniu wniosku przeprowadza postępowanie upadłościowe, w trakcie którego bada sytuację majątkową dłużnika, rozpatruje propozycję planu spłaty oraz decyduje o ogłoszeniu upadłości lub odrzuceniu wniosku.

Z czego składa się wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się z kilku elementów, które muszą zostać zawarte w dokumencie, aby został on rozpatrzony przez sąd. Oto niektóre z nich:

 1. Dane osoby składającej wniosek: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane osoby upoważnionej do składania wniosku.
 2. Dane dłużnika: Imię, nazwisko, PESEL, adres, NIP, REGON, informacje o działalności gospodarczej, jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą.
 3. Informacje o sytuacji majątkowej dłużnika: Informacje o dochodach, majątku, zobowiązaniach, wysokości zadłużenia, informacje o przyczynach powstania zadłużenia.
 4. Informacje o wierzycielach: Imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, numery rachunków bankowych, kwoty zadłużenia.
 5. Propozycja planu spłaty wierzycieli: Opis sposobu i terminów spłaty wierzycieli, informacje o źródłach finansowania spłaty.
 6. Podpis składającego wniosek
 7. W przypadku wniosku złożonego przez wierzyciela, powinien on dołączyć dokumenty potwierdzające jego zadłużenie, takie jak np. tytuł wykonawczy, faktury itp.

Należy pamiętać, że wniosek powinien być złożony na odpowiednim formularzu i zgodnie z wymaganiami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *