Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości oznacza, że sąd uznał, że wniosek nie spełnia wymogów prawnych lub że dłużnik jest w stanie spłacać swoje zobowiązania. W takim przypadku dłużnik nie zostaje ogłoszony upadłym i musi kontynuować spłacanie swoich zobowiązań.

Kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony, jeśli:

 1. Dłużnik nie spełnia warunków formalnych określonych w przepisach prawa upadłościowego, np. nie dołączył wymaganych dokumentów lub nie uiścił opłaty sądowej.
 2. Sąd uzna, że dłużnik jest w stanie spłacać swoje zobowiązania, a brak spłaty jest wynikiem celowego działania lub zaniedbania dłużnika.
 3. Sąd uzna, że wniosek został złożony w celu obejścia prawa lub w celu wyrządzenia szkody innym osobom.
 4. Sąd uzna, że Dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za powstanie sytuacji upadłościowej.
 5. Sąd uzna, że Dłużnik jest w stanie uregulować swoje zobowiązania za pomocą innego trybu prawnego, np. restrukturyzacja czy likwidacja przedsiębiorstwa.

Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać następujące elementy:

 1. Dokładne dane dłużnika, takie jak imię i nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP.
 2. Informacje dotyczące przyczyny złożenia wniosku, czyli powód, dla którego dłużnik jest w stanie upadłości.
 3. Listę wszystkich wierzycieli dłużnika, wraz z ich adresami i kwotami zadłużenia.
 4. Informacje o majątku dłużnika, w tym jego przychodach i wydatkach oraz o ewentualnych zabezpieczeniach na majątku dłużnika.
 5. Oświadczenie dłużnika o braku innych możliwości spłaty zobowiązań.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Dłużnika statusu osoby fizycznej lub prawnej.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o braku innych toczących się postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych.
 9. Dokumenty potwierdzające posiadane przez Dłużnika przychody oraz zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *