Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem jest osiągnięcie wspólnych celów lub realizacja wspólnych działań przez grupę osób, które dobrowolnie się do niej przyłączają. Stowarzyszenia mogą mieć różnorodne cele, takie jak promowanie kultury, ochrona środowiska, działalność charytatywna, rozwijanie sportu, itp.

Stowarzyszenia działają na podstawie statutu, który określa ich cele, zasady działania, organizację oraz tryb wyboru i odwoływania władz. W skład władz stowarzyszenia mogą wchodzić: zarząd, rada, komisje, czy też walne zgromadzenie członków.

Stowarzyszenia są finansowane przez członków, darowizny, dotacje czy też dochody z działalności gospodarczej. Nie mogą one jednak działać w celu osiągnięcia zysku, a ich działalność jest podporządkowana celom statutowym.

Stowarzyszenia, tak jak inne organizacje non-profit, są zwolnione z podatku dochodowego, ale muszą spełnić szereg wymogów prawnych i formalnych, aby uzyskać taki status.

Jakimi zasadami kieruje się stowarzyszenie?

Stowarzyszenie kieruje się zasadami określonymi w jego statucie, który jest podstawowym dokumentem regulującym jego działanie. Oto kilka przykładowych zasad, którymi kierują się stowarzyszenia:

  1. Nie działanie w celu osiągnięcia zysku: Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, co oznacza, że nie może działać w celu osiągnięcia zysku.
  2. Działanie w oparciu o wolontariat: Działanie stowarzyszenia oparte jest na wolontariacie, czyli dobrowolnym zaangażowaniu członków w realizację celów statutowych.
  3. Realizacja celów statutowych: Stowarzyszenie powinno działać wyłącznie w celu realizacji celów statutowych, które są określone w jego statucie.
  4. Demokratyczne zarządzanie: Stowarzyszenie powinno być zarządzane demokratycznie, co oznacza, że decyzje podejmowane są przez walne zgromadzenie członków lub władze wybierane przez nie.
  5. Transparentność: Stowarzyszenie powinno działać w sposób transparentny, co oznacza, że powinno udostępniać informacje o swoim działaniu oraz finansach członkom i opinii publicznej.

Zakładanie stowarzyszenia

Aby założyć stowarzyszenie, należy przejść przez kilka kroków:

  1. Określenie celów i działań stowarzyszenia: Pierwszym krokiem jest ustalenie celów i działań, które będzie realizować stowarzyszenie. Celem powinien być non-profit, tj. nie związany z osiągnięciem zysku.
  2. Zebranie grupy założycieli: Następnie należy zebranie grupy osób, które chcą wspólnie założyć stowarzyszenie i będą działać w jego ramach.
  3. Opracowanie statutu: Kolejnym krokiem jest opracowanie statutu, który określa cele, zasady działania, organizację oraz tryb wyboru i odwoływania władz stowarzyszenia.
  4. Rejestracja stowarzyszenia: Po opracowaniu statutu, stowarzyszenie musi zostać zarejestrowane w odpowiednim urzędzie, w zależności od miejsca siedziby. W Polsce należy zgłosić chęć założenia stowarzyszenia do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)
  5. Zgłoszenie do odpowiednich instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *