Aktywa trwałe to składniki majątku przedsiębiorstwa, które posiadają trwałą wartość, przeznaczone są do użytku przez okres dłuższy niż jeden rok, a także, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Aktywa trwałe zazwyczaj podlegają amortyzacji. Przykłady aktywów trwałych to budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy, grunty, nieruchomości, aktywa intelektualne, patenty, licencje, ochrona praw autorskich itp.

Jak rozliczać aktywa trwałe?

Aktywa trwałe to składniki majątku przedsiębiorstwa, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej jednego roku, przykładowo: budynki, maszyny, sprzęt, środki transportu itp. Aktywa trwałe są rozliczane w kosztach działalności przez odpisy amortyzacyjne. Odpisy te są księgowane w kosztach działalności w okresie użytkowania aktywa trwałego.

Przykłady

Aktywa trwałe to przedmioty, które służą przedsiębiorstwu w dłuższym okresie czasu, takie jak:

  • budynki i budowle (np. fabryka, magazyn)
  • maszyny i urządzenia produkcyjne
  • środki transportu (np. samochody, pojazdy specjalistyczne)
  • nieruchomości inwestycyjne
  • udziały w spółkach z o.o.
  • programy komputerowe

Aktywa trwałe rozlicza się zgodnie z zasadami amortyzacji. Amortyzacja polega na stopniowym ujmowaniu wartości aktywa trwałego w koszty uzyskania przychodu przez określony czas jego użytkowania. Dzięki amortyzacji udaje się rozłożyć koszty zakupu aktywa trwałego na wiele lat, co pozwala na stopniowe odpisywanie jego wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *