Kontrola podatkowa to proces prowadzony przez organy podatkowe, którego celem jest sprawdzenie zgodności działalności podatnika z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Charakterystyka kontroli podatkowej obejmuje:

  1. Formalny charakter: Kontrola podatkowa ma charakter formalny, co oznacza, że jest ona prowadzona w oparciu o przepisy prawne, w szczególności ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
  2. Cel: Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie zgodności działalności podatnika z przepisami podatkowymi, w szczególności z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
  3. Forma: Kontrola podatkowa może być przeprowadzana w formie kontroli okresowej, kontroli na żądanie, kontroli ryzyka lub kontroli specjalnej.
  4. Zasięg: Zasięg kontroli podatkowej jest różny i może obejmować całość lub część działalności podatnika.
  5. Prawa podatnika: Podatnik ma prawo do udziału w kontroli podatkowej, w szczególności do udziału w przesłuchaniach, udostępniania dokumentów i informacji oraz do składania wyjaśnień i zarzutów.
  6. Obowiązek podatnika: Podatnik jest zobowiązany do udziału w kontroli podatkowej, w szczególności do udostępniania dokumentów i informacji oraz do składania wyjaśnień i zarzutów.
  7. Skutki: Kontrola podatkowa może mieć różne skutki, w zależności od jej przebiegu i wyników, takie jak nałożenie kary, nałożenie obowiązku uiszczenia podatku.

Kontrola skarbowa – charakterystyka

Kontrola skarbowa to procedura przeprowadzana przez organy skarbowe, takie jak urząd skarbowy lub Izba Skarbowa, mająca na celu sprawdzenie legalności i rzetelności rozliczeń podatkowych oraz prawidłowości stosowania przepisów podatkowych przez podatników. Kontrola skarbowa może obejmować badanie dokumentów, wywiad z pracownikami, oględziny miejsca prowadzenia działalności oraz inne metody ustalania faktów. W wyniku kontroli skarbowej, organ skarbowy może ustalić należności podatkowe lub kary za nieprawidłowości, jednak podatnik ma również prawo do złożenia odwołania od decyzji kontroli skarbowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *