Postępowanie nakazowe to rodzaj postępowania sądowego, w którym sąd wydaje nakaz zapłaty na rzecz powoda (osoby, która dochodzi swoich roszczeń). Celem postępowania nakazowego jest szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych, gdy stosunek prawny między powodem a pozwanym jest jasny i nie budzi wątpliwości. W postępowaniu tym sąd nie bada merytorycznej podstawy roszczenia, ale jedynie czy roszczenie jest zasadne czy nie. Proces ten jest szybszy i tańszy niż postępowanie zwykłe.

Czym jest zabezpieczenie roszczeń?

Zabezpieczenie roszczeń to działanie podejmowane przez wierzyciela, aby zwiększyć szanse na odzyskanie należności od dłużnika. Może to polegać na zabezpieczeniu roszczenia poprzez zastaw, hipotekę, weksel in blanco, czy zastrzeżenie prawa własności. Celem zabezpieczenia roszczeń jest zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie pewności odzyskania należności.

Podobieństwa i różnice

Postępowanie nakazowe jest procedurą sądową, która polega na przeprowadzeniu postępowania przed sądem na podstawie nakazu zapłaty. Celem postępowania nakazowego jest szybkie i skuteczne dochodzenie należności od dłużnika, bez konieczności przeprowadzania pełnego procesu cywilnego.

Zabezpieczenie roszczeń natomiast polega na podjęciu działań mających na celu zabezpieczenie przyszłego wyroku sądu w sprawie, na przykład poprzez zajęcie ruchomości lub nieruchomości dłużnika. Celem zabezpieczenia roszczeń jest zwiększenie prawdopodobieństwa odzyskania należności w przypadku pozytywnego wyroku sądowego.

Podobieństwem pomiędzy tymi dwoma postępowaniami jest ich cel, czyli dochodzenie należności od dłużnika. Różnicą jest natomiast sposób, w jaki te cele są osiągane: postępowanie nakazowe jest szybsze i skierowane bezpośrednio przeciwko dłużnikowi, podczas gdy zabezpieczenie roszczeń jest połączone z postępowaniem sądowym i skierowane przeciwko majątku dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *